Załóż konto

  Załóż darmowe konto demo

  Straty mogą przewyższać wartość depozytów


  Masz pytania?

  Umowa z klientem


  na egzekucję transakcji na kontraktach CFD

  Należy przeczytać ten dokument uważnie, ponieważ określa on zobowiązania umowne naszej firmy i Użytkownika w przypadku utworzenia konta do transakcji typu spread betting lub transakcji transakcji na kontraktach CFD. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do transakcji dokonywanych zarówno na platformie webowej , jak i pobranej na komputer platformie MT4..

  Poszczególne części niniejszej Umowy obejmują w szerokim zakresie następujące zagadnienia:

  1 – 3. Konto transakcyjne i różne usługi oferowane przez InterTrader
  4 – 7. Kluczowe aspekty transakcji z InterTrader Ltd
  8 – 9. Zasady dotyczące depozytów zabezpieczających
  10 – 13. Możliwe koszty i opłaty prowizyjne
  14 – 27. Inne sprawy związane z kontem

  Niniejsza Umowa dla klienta, wraz z późniejszymi zmianami i wszelkimi załącznikami, określa warunki porozumienia między spółką InterTrader a Użytkownikiem. W przypadku braku zmian Umowa będzie poddawana weryfikacji co najmniej raz do roku.

  InterTrader zawiera transakcje z Użytkownikiem na podstawie warunków niniejszej Umowy, treści Ostrzeżenia o ryzyku, Polityki egzekucji zleceń, formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez Użytkownika, odpowiednich licencji oprogramowania i wszelkich innych warunków ustanowionych przez InterTrader bądź innych postanowień dotyczących transakcji stanowiących przedmiot niniejszego porozumienia, które dalej określane są łącznie mianem „Umowy”.

  W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, Ostrzeżenia o ryzyku lub Polityki egzekucji zleceń Użytkownik zobowiązany jest przed wyrażeniem zgody na określone w nich warunki przedstawić spółce InterTrader swoje pytania. Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go do InterTrader, Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Umowę oraz uznaje jej postanowienia za wiążące.

  Zarówno transakcje typu spread betting, jak i kontrakty różnic kursowych (CFD) wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału Użytkownika. Transakcje mogą przynieść Użytkownikowi zyski lub straty wielokrotnie przewyższające pierwotną kwotę wpłaconą na konto prowadzone przez InterTrader. Użytkownik może dokonywać transakcji wyłącznie ze środków, na których utratę może sobie pozwolić. Długi powstałe w ramach transakcji typu spread betting i CFD są prawnie wiążące i wierzyciele mogą ich dochodzić na drodze prawnej. Użytkownik powinien być w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystać z porady specjalisty. Transakcje typu spread betting i CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich osób. InterTrader zaleca przeczytanie Ostrzeżenia o ryzyku, które stanowi część niniejszej Umowy i jest także dostępne na stronie internetowej Spółki.

  1. WPROWADZENIE I INFORMACJE OGÓLNE

  1.1 Spółka INTERTRADER LIMITED (zwana dalej „InterTrader” lub „Spółką”) jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission (dalej „GFSC”). InterTrader jest również licencjonowany przez rząd Gibraltaru i regulowany przez komisarza ds. hazardu Gibraltaru (numer licencji 051). Siedziba InterTrader znajduje się pod adresem: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.

  Siedziba GFSC znajduje się pod adresem: Suite 3, Ground Floor, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Z Gaming Licensing Authority można skontaktować się pod adresem: Licensing Authority, No. 6 Convent Place, Gibraltar.

  1.2 Niniejsza Umowa wraz z Ostrzeżeniem o ryzyku, wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, Polityką egzekucji zleceń, odpowiednimi licencjami oprogramowania (okresowo zmienianymi) i wszelkimi innymi dokumentami, które zostały lub zostaną przesłane Użytkownikowi, regulują stosunki umowy z InterTrader i wszystkie transakcje zawarte między użytkownikiem (dalej „Klientem” lub „Użytkownikiem”) a InterTrader i mają zastosowanie do wszelkich transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem dowolnej internetowej platformy transakcyjnej oferowanej przez InterTrader.

  Jeśli konto Użytkownika jest kontem zarządzanym, Użytkownik wyraża zgodę na prowadzenie przez InterTrader działań z polecenia dowolnej osoby, w imieniu której prowadzone jest konto, bez konieczności późniejszego występowania z zapytaniem o zgodę. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie tak domniemanego pełnomocnictwa i nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań InterTrader opartych na wspomnianych poleceniach lub na domniemanym pełnomocnictwie takich osób.

  1.3 Użytkownik został przydzielony do kategorii klientów detalicznych, w związku, z czym przysługują mu zabezpieczenia prawne przyznane klientom detalicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami GFSC.

  1.4 Klientowi detalicznemu przysługuje najwyższy poziom ochrony prawnej. Jeśli Użytkownik wolałby zostać przydzielony do innej kategorii klientów, proszony jest o kontakt z InterTrader.

  1.5 W określonych warunkach Użytkownik może zostać przydzielony do kategorii klientów profesjonalnych. W takim przypadku Użytkownik otrzyma pełne informacje o wszelkich ograniczeniach poziomu ochrony prawnej, które wiążą się z przydzieleniem do innej kategorii.

  1.6 Klienci powinni również zdawać sobie sprawę, że dostarczane przez Spółkę tabele informacyjne zawierają ważne informacje w odniesieniu do produktów bazowych, a dodatkowe informacje z nimi związane zawarte są w punkcie 11.

  1.7 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik upoważnia InterTrader do kontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie lub w inny sposób w godzinach pracy InterTrader w celu omówienia wszelkich aspektów konta bądź działalności InterTrader lub firm partnerskich.

  1.8 Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących konta, produktów i usług InterTrader za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, odnośników do stron internetowych oraz treści witryny.

  1.9 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności InterTrader wobec Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Umowy a obowiązującymi przepisami prawa moc rozstrzygającą mają te ostatnie.

  1.10 Poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz przy każdym rozpoczęciu transakcji Użytkownik potwierdza wszystkie poniższe oświadczenia i zapewnienia:

  – Wszystkie informacje dostarczone spółce InterTrader przez Użytkownika (w formularzu zgłoszeniowym i później) w formie pisemnej i innej są zgodne z prawdą i dokładne we wszystkich istotnych aspektach;

  – Użytkownik będzie informować InterTrader o wszelkich zmianach okoliczności przedstawionych wcześniej Spółce (w formie ustnej lub pisemnej), które mogą mieć wpływ na sposób zarządzania kontem lub świadczenia usług przez InterTrader;

  – Żaden przepis prawny ani inna przeszkoda nie uniemożliwia Użytkownikowi zawarcia niniejszej Umowy, dokonywania transakcji z InterTrader, wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani dokonywania dowolnych transakcji zleconych na podstawie niniejszej Umowy;

  – Użytkownik uznaje postanowienia niniejszej Umowy za wiążące;

  – Użytkownik przeczytał i zrozumiał treść niniejszej Umowy, w tym tabele informacyjne i Ostrzeżenie o ryzyku;;

  – Użytkownik ukończył 18 lat;

  – Użytkownik dokonuje każdej transakcji we własnym imieniu jako zleceniodawca, a nie pełnomocnik innej strony;

  – Użytkownik jest upoważniony do zlecania transakcji oraz

  – Użytkownik zobowiązuje się zawsze przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

  1.11 Jeżeli z powodu niewywiązania się przez Użytkownika z któregoś z oświadczeń złożonych w ramach tej Umowy Użytkownik lub InterTrader poniesie jakąkolwiek stratę, Użytkownik odpowiada za całkowitą wysokość tej straty. Każdy przypadek niewywiązania się z oświadczenia lub zapewnienia złożonego w ramach tej Umowy stanowi niewykonanie zobowiązania wynikającego z umowy.

  1.12 Po uzgodnieniu tego z Użytkownikiem spółka InterTrader może odstępować od poszczególnych warunków Umowy lub je złagodzić. W szczególności, w przypadku gdy umowa określa dopuszczalną wielkość transakcji lub wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego, InterTrader może, ale tylko po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pozwolić Użytkownikowi na odstępstwo od tych wymagań. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania powstałe w wyniku takiego pozwolenia. Zgoda na odstąpienie od jakiejkolwiek części niniejszej Umowy lub niewyegzekwowanie jej nie stanowi zrzeczenia się przez InterTrader prawa do egzekwowania tej części Umowy w przyszłości.

  1.13 Niniejsza Umowa została przedstawiona Użytkownikowi w języku angielskim, a przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy InterTrader komunikuje się z Użytkownikiem w języku angielskim. W miarę możliwości InterTrader może dostarczyć Użytkownikowi dokumenty i informacje oraz komunikować się z Użytkownikiem w języku innym niż angielski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi niniejszej Umowy, moc rozstrzygającą ma wersja angielska.

  1.14 Użytkownik może odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu (14) dni, począwszy od dnia, w którym niniejsza Umowa została zawarta lub dnia, w którym Użytkownik otrzymał niniejszą Umowę (w zależności od tego, który termin jest późniejszy) („okres na odstąpienie od Umowy”). Aby odstąpić od Umowy w okresie na odstąpienie od Umowy, Użytkownik przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres firmy InterTrader. Odstąpienie od niniejszej Umowy w okresie na odstąpienie od Umowy nie skutkuje unieważnieniem transakcji zleconych przez Użytkownika w tym okresie. Jeśli Użytkownik nie odstąpi od Umowy w okresie na odstąpienie od Umowy, uznaje jej warunki za wiążące, może jednak wypowiedzieć niniejszą umowę zgodnie z punktem 15 niniejszej Umowy.

  2. KONTO UŻYTKOWNIKA

  2.1 Aby spółka InterTrader mogła przyjmować zlecenia lub środki Użytkownika, Użytkownik musi założyć konto InterTrader. Użytkownik powinien wypełnić i przesłać do InterTrader internetowy wniosek drogą elektroniczną. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola obowiązkowe, przy czym wszelkie podane informacje powinny być prawdziwe i poprawne zgodnie z wiedzą Użytkownika. Podanie nieprawidłowych lub niejasnych informacji skutkuje natychmiastowym odrzuceniem wniosku lub w najlepszym razie opóźnieniem otwarcia konta Klienta.

  2.2 Składając wniosek drogą elektroniczną, Użytkownik upoważnia InterTrader do przeprowadzenia takich działań, jakie InterTrader uzna za stosowne w celu weryfikacji kompletności i dokładności informacji podanych przez Użytkownika. Działania te obejmują między innymi weryfikację informacji z rejestru wyborców oraz dowolnych biur informacji kredytowej, do których InterTrader zwróci się w tym celu.

  2.3 InterTrader może dokonywać okresowych weryfikacji danych Użytkownika w celu sprawdzenia, czy informacje przekazane przez Użytkownika nie uległy zmianie. Użytkownik powinien jednak niezwłocznie powiadomić InterTrader na piśmie w przypadku wszelkich istotnych zmian swojej sytuacji finansowej lub jakiejkolwiek zmiany danych podanych we wniosku (w tym zmiany zatrudnienia, adresu, danych kontaktowych i adresu e-mail).
  InterTrader może według własnego uznania przyjąć takie powiadomienie przez telefon lub e-mail. Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie straty z tytułu niewłaściwego wykorzystania potwierdzenia transakcji i wyciągu z konta spowodowanego podaniem przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieaktualnego adresu e-mail ponosi Użytkownik.

  2.4 InterTrader może odmówić otwarcia konta z dowolnego powodu według własnego uznania. InterTrader nie ma obowiązku podania powodów odmowy.

  2.5 InterTrader zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta Użytkownika w dowolnym momencie. W takim przypadku wszystkie otwarte pozycje zostaną natychmiast zamknięte po najlepszej aktualnej cenie rynkowej zgodnie z Polityką egzekucji zleceń InterTrader, a żadne nowe zlecenia nie będą już przyjmowane. Wszelkie pozycje na rynkach niekwotowanych (tj. te, które zostały zamknięte w danym dniu) powinny zostać zamknięte po pierwszej dostępnej cenie w następnym dniu roboczym lub, w przypadku rynku zawieszonego z jakiegokolwiek powodu, zamknięte na podstawie postanowień niniejszej Umowy.

  2.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poinformowanie InterTrader, czy informacje dotyczące transakcji realizowanych z konta Użytkownika należy zgłosić pracodawcy Użytkownika, w tym specjaliście ds. wymogów regulacyjnych, a także czy potwierdzenia i wyciągi z historii rachunku konta Użytkownika powinny zostać przesyłane do specjalisty ds. wymogów regulacyjnych lub innej osoby upoważnionej przez pracodawcę do otrzymywania takich informacji.

  3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INTERTRADER

  3.1 Z zastrzeżeniem wywiązania się przez Użytkownika ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, InterTrader może zawierać z Użytkownikiem umowy dotyczące następujących rodzajów transakcji:

  – transakcje typu spread betting,;

  – transakcje spot lub forward CDF-y na pojedyncze papiery wartościowe, akcje lub inne indeksy, waluty (transakcje walutowe), metale nieszlachetne, szlachetne i surowce oraz

  – inne inwestycje, które InterTrader może okresowo zaoferować w formie pisemnej lub przez Internet.

  3.2 InterTrader wykonuje dyspozycje Użytkownika na zasadzie „tylko egzekucja zlecenia”.

  3.3 InterTrader nie udziela porad dotyczących zasadności lub stosowności zawarcia niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek transakcji i w żadnym razie nie udziela porad dotyczących inwestycji, chociaż może według własnego uznania przekazywać Użytkownikowi informacje ogólne lub merytoryczne dotyczące terminologii i procedur związanych z takimi transakcjami lub dotyczące faktycznych danych finansowych. Użytkownik powinien kierować się własną oceną przy podejmowaniu decyzji o zawarciu jakiejkolwiek transakcji określonej w niniejszej Umowie.

  3.4 Realizując zlecenie w imieniu Użytkownika, InterTrader działa zgodnie z Polityką egzekucji zleceń. Streszczenie obecnej Polityki egzekucji zleceń InterTrader jest dostępne online.

  3.5 InterTrader zawiera wszystkie transakcje jako zleceniodawca, a nie jako pełnomocnik innej osoby. O ile nie uzgodniono inaczej z InterTrader, Użytkownik także zawiera wszystkie transakcje jako zleceniodawca, a nie jako pełnomocnik innej osoby.

  3.6 InterTrader przygotowuje tabele informacyjne, które są dostępne online i przedstawiają w zarysie rynki oferowane przez InterTrader oraz różne kwestie związane z niniejszą Umową. Przed zleceniem jakiejkolwiek transakcji Użytkownik powinien dokładnie przeczytać tabele informacyjne. W przypadku wątpliwości co do treści tabel Użytkownik powinien przed zawarciem transakcji zwrócić się do InterTrader z prośbą o wyjaśnienie.

  3.7 Użytkownik może realizować transakcje za pośrednictwem InterTrader tylko w godzinach kwotowań InterTrader dla danego rynku oraz w ramach dopuszczalnej wielkości (o ile strony nie uzgodniły inaczej). Więcej informacji znajduje się w tabelach informacyjnych. InterTrader ustala minimalne i maksymalne ceny transakcji w odniesieniu do normalnej wielkości rynkowej (NMS) dla każdej waluty lub rynku, które oferują informacje cenowe w czasie rzeczywistym. InterTrader udostępnia na żądanie aktualne wartości minimalne i maksymalne, które podawane są w tabelach informacyjnych. InterTrader może zmieniać wartości minimalne i maksymalne, przy czym Użytkownik powinien przed zleceniem transakcji upewnić się, że zna aktualne wartości. InterTrader może także znieść limity wielkości transakcji bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika.

  3.8 Działania realizowane przez InterTrader w ramach niniejszej Umowy mogą obejmować transakcje zabezpieczone depozytem. Więcej informacji na temat transakcji zabezpieczonych depozytem znajduje się w punktach 8 i 9 poniżej.

  3.9 Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, InterTrader może przy realizacji usług podejmować wszelkie działania, jakie uzna za niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami Gibraltar Financial Services Commission (GFSC). Użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Jeśli InterTrader będzie mieć podstawy, aby uznać, że Użytkownik nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa, może zamknąć konto i wypowiedzieć niniejszą Umowę.

  3.10 Użytkownik powinien mieć świadomość, że usługi oferowane przez InterTrader, w tym transakcje typu spread betting i CFD, podlegają przepisom GFSC i obowiązującym przepisom prawa dotyczącym transakcji typu futures, spread betting, CFD oraz innych produktów związanych z instrumentami bazowymi i futures. Klienci powinni w szczególności pamiętać, że dotyczy to wszystkich form nadużyć na rynku, takich jak wykorzystywanie informacji poufnych czy obrót akcjami własnej spółki przez dyrektorów.

  3.11 InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku przerwy w zasilaniu lub awarii systemu komunikacji i informacji elektronicznej lub wszelkich zdarzeń uniemożliwiających InterTrader przesyłanie informacji w ramach jednego lub większej liczby rynków kwotowanych zwykle przez Spółkę.

  4. ZLECANIE TRANSAKCJI

  4.1 Spółka InterTrader nie jest zobowiązana do przyjęcia zlecenia transakcji.

  4.2 Transakcje z InterTrader mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem webowej platformy transakcyjnej. Webowe platformy transakcyjne mają minimalne wymagania dotyczące oprogramowania komputerowego (więcej informacji można uzyskać na życzenie). Platformy są regularnie aktualizowane, a klientom zaleca się pobieranie i instalowanie wszelkich istotnych aktualizacji w chwili powiadomienia o aktualizacji w celu uzyskania najwyższego poziomu funkcjonalności platformy.

  4.3 InterTrader ustala cenę kupna i sprzedaży w wysokości opłacalnej dla siebie z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Jako klient Użytkownik może kupować po cenie wyższej lub sprzedawać po cenie niższej.

  4.4 Wszystkie rozmowy telefoniczne z InterTrader są rejestrowane, a Użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie takich rozmów. Wszystkie webowe platformy transakcyjne zachowują chronologiczny zapis wszystkich transakcji przeprowadzonych za jej pośrednictwem oraz elektroniczny dziennik kontroli działalności klienta (chociaż nie jest to gwarantowane). Wszystkie wspomniane zapisy i nagrania rozmów telefonicznych są wyłączną własnością InterTrader i mogą zostać wykorzystane jako dowód w ewentualnym sporze.

  4.5 Nazwa użytkownika, hasło i numer konta stanowią informacje niezwykle wrażliwe. Wszelkie transakcje dokonane na koncie Użytkownika z wykorzystaniem nazwy użytkownika, numeru konta lub hasła uznaje się za transakcje wiążące. Użytkownik nie może nikomu ujawnić swojej nazwy użytkownika, numeru konta ani hasła. Jeśli Użytkownik wie lub podejrzewa, że osoba trzecia uzyskała dostęp do jego nazwy użytkownika, numeru konta lub hasła albo że inne osoby niż Użytkownik dokonują transakcji z jego konta, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym spółkę InterTrader.

  4.6 Przed uzyskaniem dostępu do webowej platformy transakcyjnej Użytkownik musi wpisać swoją nazwę użytkownika lub numer konta i hasło. Potwierdzenie egzekucji transakcji na webowej platformie transakcyjnej wyświetla się na ekranie. Umowa jest wiążąca dla obu stron, z wyjątkiem przypadków błędu w cenie lub siły wyższej. InterTrader uznaje transakcje zlecone na webowej platformie transakcyjnej za aktywne z chwilą przyjęcia zlecenia transakcji. Transakcje zlecone na webowej platformie transakcyjnej zazwyczaj zostają potwierdzone drogą elektroniczną w momencie ich dokonania.

  4.7 Potwierdzenie egzekucji transakcji wyświetlone na ekranie lub przesłane e-mailem, w którym nie przedstawiono faktycznej ceny rynkowej obowiązującej w momencie dokonywania transakcji za pośrednictwem webowej platformy transakcyjnej, nie uprawnia Klienta ani InterTrader do egzekwowania błędnego zapisu zawartego w potwierdzeniu i prawdopodobnie stanowi błąd w cenie lub jej pominięcie.

  4.8 InterTrader zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub korekty warunków każdej transakcji zawierającej błąd w cenie lub opartej na takim błędzie bez zgody Użytkownika. Jeśli InterTrader postanowi według własnego uznania zmienić warunki zawierającej błąd transakcji wspomnianej w punkcie 4.7, wartość zmieniona będzie na takim poziomie, jaki zdaniem Spółki byłby uczciwy w momencie zawierania transakcji. InterTrader może uznać dany błąd za błąd w cenie na podstawie wszelkich istotnych informacji, między innymi stanu danego rynku w momencie wystąpienia błędu lub jakiegokolwiek błędu bądź niejasności źródeł informacji lub oświadczeń, na podstawie których InterTrader podaje ceny. Wszelkie zobowiązania finansowe, które Użytkownik zaciągnął lub których nie zaciągnął w oparciu o transakcję z InterTrader, nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy wystąpił błąd w cenie.

  4.9 W przypadku braku winy lub oszustwa ze strony InterTrader, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty, koszty, roszczenia, żądania lub wydatki powstałe w następstwie błędu w cenie (także w przypadku, gdy błąd w cenie został popełniony w źródle informacji, przez komentatora lub urzędnika, na których InterTrader polega).

  4.10 Jeśli wystąpi błąd w cenie i InterTrader postanowi wykonać dowolne z praw przysługujących Spółce na podstawie punktu 4.8, a Użytkownik otrzymał od InterTrader środki w związku z błędem w cenie, Użytkownik uzna te środki za należne InterTrader i zwróci bezzwłocznie Spółce kwotę tej samej wysokości.

  4.11 InterTrader zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub korekty warunków dowolnej transakcji bez zgody Użytkownika, jeśli InterTrader uzna, że została ona zlecona lub zgłoszona przy użyciu metod niezatwierdzonych przez InterTrader, zarówno w drodze możliwej manipulacji, nieuprawnionej modyfikacji dowolnej webowej platformy transakcyjnej InterTrader lub innej aplikacji transakcyjnej, jak i użycia nieautoryzowanego systemu lub programu komputerowego. Jakiekolwiek nieuprawnione modyfikacje webowej platformy transakcyjnej InterTrader lub innej aplikacji transakcyjnej, manipulacje nimi lub użycie jakiegokolwiek nieautoryzowanego systemu lub programu komputerowego w celu egzekucji lub zlecenia transakcji uznawane są za celowe i umyślne próby sfałszowania danych transakcyjnych lub niewłaściwego użycia systemów InterTrader, które skutkują zamknięciem konta Użytkownika.

  4.12 Jeśli InterTrader postanowi według własnego uznania zmienić warunki transakcji wspomnianej w punkcie 4.11, wartość zmieniona będzie na takim poziomie, jaki według InterTrader byłby uczciwy w momencie zawierania transakcji. Cena będzie odzwierciedlać dokładnie wszelkie korekty, jakie InterTrader otrzyma w trakcie egzekucji zlecenia. Wszelkie zobowiązania finansowe, które Użytkownik zaciągnął lub których nie zaciągnął w oparciu o transakcję z InterTrader, nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy doszło do manipulacji, nieuprawnionej modyfikacji webowej platformy transakcyjnej InterTrader lub innej aplikacji transakcyjnej albo użycia nieautoryzowanego systemu lub programu komputerowego.

  4.13 Jeśli dojdzie do sytuacji określonej w punkcie 4.11 i InterTrader postanowi wykonać dowolne z praw przysługujących Spółce na podstawie punktu 4.11, a Użytkownik otrzyma od InterTrader środki w związku ze wspomnianymi transakcjami, Użytkownik uzna te środki za należne InterTrader i zwróci Spółce bezzwłocznie kwotę tej samej wysokości.

  4.14 W przypadku transakcji zleconych za pośrednictwem webowej platformy transakcyjnej, InterTrader nie ma obowiązku uznania domeny, z której Klient dokonuje transakcji, przy czym Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie, czy zlecanie transakcji jest legalne w jego jurysdykcji.

  4.15 W przypadku gdy InterTrader dopuści do nieuprawnionego dostępu do konta Klienta w wyniku zaniedbania swojego lub swoich pracowników lub w wyniku nieuprawnionego dostępu osób trzecich do webowej platformy transakcyjnej (tj. włamania), który jest bezpośrednim wynikiem zaniedbania InterTrader lub nieodpowiedniego zabezpieczenia systemów InterTrader przed takim dostępem, Spółka wypłaci Klientowi rekompensatę za wszelkie poniesione przez niego straty.

  4.16 InterTrader przyjmuje zlecenia transakcji, zarówno otwarcia, jak i zamknięcia, wyłącznie za pośrednictwem webowej platformy transakcyjnej. InterTrader nie ma obowiązku egzekucji zleceń lub transakcji otrzymanych za pośrednictwem innych mediów, na przykład poczty elektronicznej lub tradycyjnej, nienagrywanej rozmowy telefonicznej (np. telefonu na prywatny numer pracownika obsługi klienta) lub poleceń przekazanych w prywatnej rozmowie.

  4.17 Transakcja może zostać zrealizowana tylko na podstawie aktualnej ceny. Cena może ulec zmianie w dowolnym momencie między jej kwotowaniem a dokonaniem transakcji. Ceny podawane jako „wartość orientacyjna” nie są ważne i transakcje nie mogą zostać zlecone, o ile InterTrader nie wskaże inaczej. Ceny, które zostały zmienione, lub ceny, o których nieważności poinformowano Użytkownika przed zleceniem przez niego transakcji, także nie mogą stanowić podstawy do transakcji.

  4.18 W przypadku transakcji zleconych za pośrednictwem webowej platformy transakcyjnej Użytkownik może zlecić transakcję wyłącznie na podstawie aktualnych cen kwotowanych na webowej platformie transakcyjnej. Ceny te mają charakter orientacyjny i po otrzymaniu zlecenia InterTrader może według własnego uznania odrzucić lub przyjąć zleconą transakcję. Ze względu na charakter internetowych systemów transakcyjnych oraz możliwą zawodność źródeł danych na temat cen rynkowych InterTrader może według własnego uznania usunąć lub skasować transakcje (i inne związane z nimi transakcje) dokonane na webowej platformie transakcyjnej, które zdaniem Spółki nie odzwierciedlają rzeczywistych cen rynkowych w chwili zlecenia danych transakcji. InterTrader nie odpowiada za straty lub potencjalne straty poniesione przez Użytkownika z tytułu odrzucenia lub unieważnienia transakcji. InterTrader nie odpowiada za straty poniesione z tytułu transakcji dokonanych z innymi firmami w związku z odrzuconą lub unieważnioną transakcją.

  5. EGZEKUCJA TRANSAKCJI

  5.1 Klienci powinni pamiętać, że dokonują transakcji opartych na wyniku ceny instrumentu pochodnego i nie mają prawa do otrzymania ani obowiązku dostarczenia produktu bazowego.

  5.2 Transakcje te nie odbywają się na giełdzie. Są to transakcje przeprowadzane w trybie pozagiełdowym (ang. over-the-counter, „OTC”). W rezultacie InterTrader zawiera umowę bezpośrednio z Użytkownikiem w odniesieniu do instrumentu finansowego, z którego zastosowaniem Użytkownik chce dokonać transakcji.

  5.3 W związku z dywidendą lub podziałem zysku przypisanym do papieru wartościowego, z którego zastosowaniem realizowana jest transakcja, na koncie Użytkownika dokonywane jest wyrównanie. Korekta wyrównawcza jest wyliczana w następujący sposób:

  5.3.1 Jeśli pozycja Użytkownika skutkowałaby dodatnim saldem na koncie Użytkownika, InterTrader skoryguje stan konta
  na korzyść Użytkownika, mnożąc kwotę dywidendy brutto przez wielkość transakcji (należy pamiętać, że kwota może
  zostać pomniejszona o podatek lub opłaty za transakcję – standardowa wypłata od dywidendy brutto dla instrumentów
  w Wielkiej Brytanii wynosi 80%, jednak wielkość redukcji może być różna) lub

  5.3.2 Jeśli pozycja Użytkownika skutkowałaby ujemnym saldem na koncie Użytkownika, InterTrader skoryguje stan konta
  na korzyść InterTrader, mnożąc kwotę dywidendy netto przez wielkość transakcji

  5.4 Powyższe postanowienia stosuje się w odniesieniu do każdej składowej koszyka papierów wartościowych lub indeksu papierów wartościowych. Podlegają one takiej samej korekcie pomniejszonej w stosunku do stosownej wagi odpowiedniego papieru wartościowego w koszyku papierów wartościowych lub indeksie papierów wartościowych, zgodnie z tym, co InterTrader uzna za stosowne na podstawie uzasadnionych przesłanek.

  5.5 W określonych warunkach rynkowych zamknięcie pojedynczej transakcji o dużym znaczeniu rynkowym w całości po jednej cenie może być niemożliwe. Taka transakcja może być natomiast zamknięta po cenie odzwierciedlającej cenę, po której InterTrader jest w stanie przeprowadzić stosowne transakcje zabezpieczające, ale tylko podczas sesji transakcyjnej na rynku instrumentu bazowego (bez względu na to, czy dana transakcja została otwarta w czasie sesji transakcyjnej rynku instrumentu bazowego).

  5.6 Jeżeli rynek instrumentu bazowego traci w jakikolwiek sposób płynność w stosunku do istniejącej otwartej pozycji Użytkownika, uniemożliwiając spółce InterTrader nabycie dostatecznej liczby kontraktów bazowych na pokrycie transakcji lub pozycji Użytkownika, lub uniemożliwiając pożyczenie jednakowej kwoty na rynku otwartym, InterTrader zastrzega sobie prawo do zamknięcia wszystkich lub części transakcji lub pozycji po cenie uzyskanej przez InterTrader na zamknięcie pozycji.

  6. OTWARTE POZYCJE

  6.1 Pozycje mogą zostać zamknięte w dowolnym momencie w godzinach kwotowań InterTrader (z wyjątkiem przypadku, gdy dany rynek jest zawieszony lub niedostępny z jakiejkolwiek przyczyny), chyba że InterTrader powiadomi Użytkownika inaczej. Spółka InterTrader może zaakceptować zamknięcie pozycji w każdym innym czasie poza godzinami kwotowań w zależności od rynku, ale nie jest do tego zobowiązana.

  6.2 O ile Użytkownik wyraźnie tego nie polecił w odniesieniu do transakcji futures, nastąpi rolowanie wszystkich pozycji na kolejny miesiąc najbliższy do wygaśnięcia. Jako takie nie będą one rozliczane z chwilą wygaśnięcia. Jeśli rolowanie kontraktu skutkuje wezwaniem Użytkownika do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, InterTrader oczekuje od Użytkownika niezwłocznego uzupełnienia depozytu. W pewnych okolicznościach, zgodnie z niniejszą Umową, InterTrader może zamknąć pozycję przed datą jej wygaśnięcia, mimo że saldo konta Użytkownika nie jest ujemne.

  6.3 Jeśli datą zakończenia transakcji nie jest dzień roboczy danego rynku instrumentu bazowego, za datę wygaśnięcia uznaje się dzień roboczy bezpośrednio poprzedzający datę zakończenia transakcji, chyba że wyraźnie podano inaczej w tabelach informacyjnych lub spółka InterTrader powiadomiła Użytkownika inaczej.

  6.4 Pozycje otwarte zostaną automatycznie rolowane w dniu ich wygaśnięcia, (jak opisano szczegółowo w tabelach informacyjnych), a każdy przypadek późniejszego zamknięcia takiej pozycji przez Użytkownika (bez względu na to, czy został błędnie przyjęty przez InterTrader) będzie miał zastosowanie do zrolowanego już kontraktu. Użytkownik powinien nie dopuścić do wystąpienia takiej sytuacji poprzez zamknięcie wszystkich wybranych pozycji przed ich rolowaniem.

  7 NOWE ZLECENIA, ZLECENIA STOP-LOSS, ZLECENIA Z LIMITEM CENY I ZLECENIA TRAILING STOP

  7.1 Dostępne są poniższe podstawowe rodzaje zleceń:

  – nowe zlecenia,

  – – zlecenia trailing stop (tzw. zlecenia ze stopem kroczącym).

  – Trailing Stops.

  7.2 Nowe zlecenia nie są związane z żadną dotychczasową otwartą pozycją, chociaż mogą zamknąć dotychczasowe pozycje (i otworzyć nową pozycję w odwrotnym kierunku). InterTrader przyjmuje następujące rodzaje nowych zleceń:

  – zlecenia GTC („Good Till Cancelled”) – zlecenia obowiązują aż do odwołania przez Użytkownika lub wygaśnięcia na rynku i zaprzestania kwotowania cen dla danego rynku przez InterTrader;

  – zlecenia GFD („Good For Day”) – zlecenie obowiązuje do końca ostatniej godziny kwotowań InterTrader dla danego rynku w danym dniu;

  – zlecenia GU („Good Until”) – zlecenie obowiązuje do momentu określonego przez Użytkownika przy składaniu zlecenia lub do momentu zakończenia kwotowania na danym rynku przez InterTrader (w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy).

  7.3 Wszystkie zlecenia GTC, GFD i GU oparte są na cenach kwotowanych przez InterTrader.

  7.4 Zlecenia GTC przyjmowane są wyłącznie w godzinach kwotowań InterTrader dla danego rynku. W przypadku różnicy między ceną na zamknięciu rynku kwotowaną przez InterTrader podczas jednej sesji transakcyjnej a ceną otwarcia na następnej sesji lub w przypadku siły wyższej, gdy InterTrader otwiera dany rynek, zlecenie stop Klienta jest realizowane po cenie InterTrader powiększonej lub pomniejszonej o spread dla transakcji typu spread betting na podstawie ceny uzyskanej przez InterTrader na rynku bazowym.

  7.5 Zlecenia stop-loss na otwartych pozycjach:

  – uznaje się za zlecenia GTC albo za obowiązujące do czasu wygaśnięcia kontraktu lub do czasu zamknięcia danej pozycji przez Użytkownika;

  – rozliczane są po cenach kwotowanych przez InterTrader oraz

  – są ważne wyłącznie w odniesieniu do rynku, na którym InterTrader przyjął zlecenie.

  7.6 W odniesieniu do rynków kwotowanych przez InterTrader poza zwykłą sesją transakcyjną na danym rynku bazowym wszystkie zlecenia są oparte na cenach kwotowanych przez InterTrader i mogą zostać zrealizowane po cenie podanej przez InterTrader i uznawanej przez InterTrader za sprawiedliwą i uzasadnioną w świetle aktualnych cen na rynkach światowych.

  7.7 InterTrader przyjmuje zlecenia składane na dowolnym rynku w godzinach, w których InterTrader nie oferuje kwotowania cen na danym rynku. Jednak poza godzinami kwotowań InterTrader na danym rynku nie będą realizowane żadne zlecenia stop ani inne zlecenia, o ile Użytkownik nie ustalił inaczej z InterTrader. Z chwilą otwarcia rynku kwotowanego przez InterTrader wszelkie ważne zlecenia stop, zlecenia z limitem ceny lub nowe zlecenia zostaną zrealizowane po pierwszej cenie instrumentu bazowego na danym rynku, jaką InterTrader jest w stanie uzyskać.

  7.8 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za anulowanie zlecenia, którego już nie chce realizować. Wszelkie nieanulowane zlecenia złożone przez Użytkownika mogą zostać zrealizowane przez InterTrader i dlatego mogą skutkować stratami, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność. W przypadku zleceń stop-loss, jeśli związana ze zleceniem transakcja zostanie zamknięta przez Użytkownika, zlecenie stop-loss automatycznie uznaje się za anulowane. Jeżeli bazowe zlecenie stop-loss na dowolnej pozycji otwartej było ważne lub w trakcie realizacji przed zamknięciem pozycji otwartej przez Użytkownika, InterTrader może według własnego uznania skorygować cenę zamknięcia transakcji, tak aby odzwierciedlała cenę stop-loss lub w wyniku tych dwóch instrukcji wprowadzić na koncie Użytkownika pozycję otwierającą. Klient odpowiada za monitorowanie tej sytuacji i zapobieganie jej.

  7.9 Egzekucja zlecenia zostanie przeprowadzona, gdy kwotowanie InterTrader osiągnie cenę określoną w zleceniu Użytkownika lub możliwie jej najbliższą w przypadku przekroczenia na rynku poziomu określonego przez Użytkownika. Wszystkie kwotowania są oparte na rynku bazowym, pozyskiwanym z uznanej giełdy globalnej (LSE, NYSE, LIFFE itp.) lub od kontrahenta hurtowego (banku kwotującego lub animatora rynku). Cena InterTrader może być wyższa lub niższa niż na rynku bazowym ze względu na koszty oprocentowania, dywidendy, emisje premiowe, podziały akcji, kwotowania konkurencyjne lub wielkość obrotów Klienta. Zrozumienie zasady kwotowania InterTrader jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie rozumie jakiejkolwiek części opisu zasad kwotowania, zalecamy skontaktować się z nami w celu ich wyjaśnienia.

  7.10 Spółka InterTrader nie jest zobowiązana do informowania Użytkownika, czy zamówienie jest realizowane w inny sposób niż za pośrednictwem potwierdzenia transakcji. Do wyłącznych obowiązków Użytkownika należy sprawdzenie, czy zlecenie zostało zrealizowane, czy jest nadal aktywne, a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu faktycznego Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z InterTrader, w pierwszej kolejności telefonicznie, w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących ważności transakcji.

  7.11 Gdy poziom zlecenia stop, zlecenia z limitem ceny lub nowego zlecenia zostanie osiągnięty, InterTrader może według własnego uznania umożliwić Klientowi zmianę zlecenia, zanim zostanie ono zrealizowane. Chociaż otrzymanie przez InterTrader polecenia zmiany zlecenia nie jest wiążące, Spółka może według własnego uznania zdecydować się na egzekucję oryginalnego zlecenia, jeśli aktywacja zlecenia nastąpiła przed wprowadzeniem zmiany. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za pozycje wygenerowane na podstawie założenia przez Klienta braku aktywacji zasadnie zrealizowanego zlecenia.

  7.12 O ile nie postanowiono inaczej, żadne zlecenia nie są gwarantowane i wszystkie podlegają zjawiskom luki cenowej (Gapping) i poślizgu cenowego (Slippage) (określonym w punkcie 7.14 poniżej).

  7.13 Jeżeli nowe zlecenie ulega zjawisku luki cenowej lub poślizgu cenowego (określonemu w punkcie 7.14) z chwilą aktywacji i jest realizowane po cenie, która aktywowałaby także wszystkie powiązane zlecenia z limitem ceny i zlecenia stop, wówczas pozycja zostanie natychmiast zamknięta z możliwością straty po stronie Klienta w wysokości spreadu kwotowanego przez InterTrader na danym rynku.

  7.14 W niniejszej Umowie luka cenowa rozumiana jest jako zjawisko polegające na wystąpieniu znaczącego skoku ceny kwotowanej na rynku. Gdy dojdzie do takiego zdarzenia, a druga cena przekroczy poziom zlecenia (stop-loss, z limitem ceny lub nowego zlecenia), podczas gdy pierwotna cena tego poziomu nie przekracza, może dojść do poślizgu cenowego, tj. rozbieżności w cenie zlecenia. Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska. Poniżej zostały wymienione niektóre z najczęściej spotykanych, jednak poniższa lista nie jest wyczerpująca:

  1. Cena otwarcia i egzekucji transakcji na rynku bazowym, na którym zostało złożone zlecenie
  znacząco odbiega od ceny na zamknięciu poprzedniej sesji;

  2. Podczas sesji transakcyjnej mogło dojść do czasowej utraty stabilności lub płynności rynku instrumentu bazowego
  co spowodowało gwałtowne wahania cen. W takich przypadkach na rynku bazowym może dojść nawet do wstrzymania kwotowań i wznowienia transakcji dopiero po cenie poniżej (lub powyżej) poziomu
  zlecenia lub transakcje mogą być realizowane po cenie za mniejszy wolumen niż wielkość zlecenia złożonego przez Użytkownika
  przez co InterTrader nie będzie w stanie
  przeprowadzić transakcji na rynku bazowym;

  3. Cena na rynku bazowym mogła ulec znaczącej zmianie
  w związku z wiadomościami gospodarczymi, politycznymi, środowiskowymi lub firmowymi.
  Jeżeli tak się stanie, egzekucja zlecenia może okazać się niemożliwa po cenie wskazanej przez Klienta i może ono zostać zrealizowane zgodnie z Polityką egzekucji zleceń InterTrader. W związku z powyższym ważne jest, aby Użytkownik rozumiał potencjalny wpływ luki cenowej i poślizgu cenowego na każde składane zlecenie.

  7.15 Jeżeli seria zleceń może zostać zrealizowana w celu zamknięcia dotychczasowych otwartych pozycji lub otwarcia nowych pozycji, zlecenia te zostaną zrealizowane przez InterTrader w dowolnej kolejności ustalonej przez InterTrader. Jeżeli w konsekwencji zabraknie środków transakcyjnych do aktywacji kolejnych zleceń, zlecenia te mogą zostać anulowane. Jeśli kolejność egzekucji zleceń może skutkować realizacją jednego i anulowaniem innego zlecenia, InterTrader zrealizuje zlecenia w takiej kolejności, w jakiej są one widoczne i według własnego uznania.

  7.16 W ramach zlecenia trailing stop („stop kroczący”) pozycja automatycznie podąża za ceną rynkową i ewentualnie zostaje zamknięta w przypadku niekorzystnej dla Użytkownika zmiany na rynku. Narzędzie to pozwala zachować zyski i zwalnia Użytkownika z obowiązku ciągłego osobistego monitorowania i zmiany poziomu stop. Użytkownik samodzielnie ustala warunki automatycznej zmiany poziomu stop w przypadku korzystnej dla siebie zmiany na rynku. Zlecenia trailing stop można składać w przypadku transakcji długo- i krótkoterminowych. Pomagają one zabezpieczyć zyski Użytkownika przy kolejnych zmianach na rynku. Zlecenia trailing stop są dostępne w przypadku większości produktów. Stop kroczący można ustawić w momencie składania zamówienia lub dodać na późniejszym etapie do pozycji otwartych. Użytkownik może określić odległość poziomu stop (różnicę względem poziomu otwarcia), po czym poziom stop będzie zmieniał się w ustalonych odstępach wraz z ewentualną zmianą ceny w pożądanym kierunku. Zlecenia trailing stop nie są gwarantowane i na szczególnie płynnych lub dynamicznych rynkach mogą podlegać zjawiskom luki cenowej lub poślizgu cenowego (określonym w punkcie 7.14). Ustawienie stopu kroczącego nie wiąże się z żadnymi opłatami. Korzystając z platformy MT4, należy pamiętać, że stopy kroczące nie są aktywne, jeśli terminal MT4 jest zamknięty.

  8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO

  8.1 InterTrader umożliwia swoim klientom przeprowadzanie transakcji wyłącznie na kontach depozytowych (na których przed rozpoczęciem transakcji muszą znajdować się środki).

  8.2 Użytkownik zobowiązuje się zapewnić i utrzymywać przez cały czas na swoim koncie InterTrader wymagany poziom depozytu zabezpieczającego. Zobowiązanie Użytkownika potwierdzane jest przy każdej transakcji, a jeśli Użytkownik ma więcej niż jedno konto InterTrader, odnosi się oddzielnie do każdego konta.

  8.3 Minimalny poziom wymaganych wolnych środków, które Użytkownik ma obowiązek utrzymać na swoim koncie przez cały czas jako zabezpieczenie otwartych pozycji jest określany jako wymóg depozytu zabezpieczającego. InterTrader może według własnego uznania zmieniać wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego na koncie Użytkownika.

  8.4 InterTrader monitoruje poziom dostępnego depozytu zabezpieczającego dla każdej transakcji, ale zastrzega sobie prawo do zażądania podwyższenia depozytu w stosunku do pierwotnego progu.

  8.5 Zlecenie stop-loss przypisane do pozycji nie musi zmniejszać wymogu depozytu zabezpieczającego.

  8.6 Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, InterTrader ma prawo według własnego uznania dopuścić transakcję o wielkości wyższej od ustalonej maksymalnej wielkości pojedynczej transakcji na danym rynku.

  8.7 InterTrader może zmienić wartość początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego na danym rynku (ang. Initial Margin Requirement, IMR) bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkownika (na przykład w związku z niestabilną sytuacją na rynku lub utratą płynności na rynku bazowym). Każda nowa wartość depozytu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich dotychczasowych pozycji Użytkownika i wszelkich nowych transakcji. Wartość depozytu dla większości produktów jest określona w tabelach informacyjnych, które są aktualne w momencie publikacji. Wartości depozytów, które nie zostały określone w tabelach informacyjnych lub które uległy zmianie od daty publikacji w tabelach informacyjnych, zostaną podane na żądanie Użytkownika lub na stronie internetowej. Użytkownik powinien upewnić się, że spełnia aktualnie obowiązujący wymóg depozytu.

  8.8 Niekiedy otwierane są nowe lub tymczasowe rynki. Do tych rynków przypisuje się wartości depozytów, które mogą nie być opublikowane, ale są dostępne na żądanie.

  8.9 Użytkownik zobowiązuje się zapewnić i utrzymywać przez cały czas na swoim koncie InterTrader wystarczające wolne środki umożliwiające spełnienie wymogu dotyczącego depozytu zabezpieczającego, przy czym zobowiązanie to jest potwierdzane przy każdym zawarciu transakcji przez Użytkownika. Niespełnienie wymogu utrzymania poziomu depozytu zabezpieczającego stanowi naruszenie postanowień Umowy i może spowodować zamknięcie przez InterTrader otwartych pozycji bez uprzedniego powiadomienia.

  8.10 Zobowiązania finansowe Użytkownika wobec InterTrader nie są ograniczone do wartości środków na koncie Użytkownika i depozytu zabezpieczającego przypisanego do pozycji Użytkownika.

  9. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO

  9.1 Jeśli w dowolnym momencie saldo konta Użytkownika InterTrader nie wystarcza do pokrycia w całości wymagania dotyczącego depozytu zabezpieczającego na otwartych pozycjach, Spółka może wezwać Użytkownika do jego uzupełnienia. Depozyt należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu wezwania. InterTrader używa funkcji automatycznego zamykania pozycji na kontach klientów dla ochrony Użytkownika. W związku z tym, jeśli na koncie dojdzie do spadku depozytu do poziomu 50% (tj. gdy aktualna wartość pozycji na koncie wyniesie 50% całkowitego depozytu będącego w użyciu), wszystkie pozycje zostaną automatycznie zamknięte bez udziału dealera.

  9.2 Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wpłacić depozyt zabezpieczający w postaci wolnych środków w funtach szterlingach, dolarach amerykańskich, euro lub innej walucie akceptowanej przez InterTrader, nie później niż do godziny 16:00 czasu gibraltarskiego w dniu roboczym, w którym wystosowano wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub wezwanie to uznano za dostarczone. Na potrzeby niniejszego punktu wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wystosowane po godzinie 16:00 czasu gibraltarskiego uznaje się za dostarczone w następnym dniu roboczym.

  9.3 Użytkownik powinien monitorować otwarte pozycje oraz wszystkie inne istotne czynniki używane do wyliczenia wartości należnego depozytu zabezpieczającego. Spółka InterTrader nie jest zobowiązana do wzywania Użytkownika do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w określonym terminie ani w ogóle. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za nieskontaktowanie się z Użytkownikiem ani za nieudaną próbę kontaktu Użytkownikiem.

  9.4 Użytkownik może otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego osobiście, przez telefon, wiadomość automatycznej sekretarki, pocztę głosową, list, faks, e-mail lub inne środki komunikacji elektronicznej. Jeśli dane kontaktowe podane przez Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z InterTrader, podając nowe lub alternatywne dane kontaktowe, aby móc otrzymywać wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego uznaje się za dokonane w momencie pierwszej próby kontaktu z Użytkownikiem podjętej przez InterTrader przy użyciu danych kontaktowych przekazanych przez Użytkownika. Każda wiadomość pozostawiona na dowolnym nośniku elektronicznym, telefonie komórkowym lub automatycznej sekretarce pod numerem podanym przez Użytkownika zostanie uznana za dowód wystosowania wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Każdy faks z prośbą o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego zostanie uznany za odebrany przez Użytkownika po otrzymaniu przez InterTrader potwierdzenia nadania faksu. Każdy e-mail wysłany do Użytkownika zostanie uznany za odebrany 10 sekund po jego wysłaniu.

  9.5 Jeśli Użytkownik nie uzupełni depozytu zabezpieczającego, InterTrader może, ale nie musi, zamknąć niektóre lub wszystkie otwarte pozycje na podstawie aktualnego kwotowania lub kwotowań InterTrader, lub w przypadku gdy dany rynek jest zamknięty, zamknięcia pozycji według własnego uznania po najbliższej dostępnej cenie uzyskanej po ponownym otwarciu rynku.

  9.6 W sytuacji, kiedy Użytkownik mimo wezwania nie uzupełni depozytu zabezpieczającego, InterTrader może według własnego uznania pozostawić pozycje otwarte i pozwolić Użytkownikowi na otwieranie nowych pozycji. Nie narusza to prawa InterTrader do podjęcia działań wynikających z niniejszej Umowy w późniejszym terminie.

  9.7 Niezależnie od zmian na rynku, które mogą zmniejszyć depozyt zabezpieczający na koncie, Użytkownik jest nadal zobowiązany do wpłacenia całości depozytu zabezpieczającego w pierwotnie wymaganej wysokości przy założeniu, że te same lub podobne pozycje Użytkownika pozostają otwarte. Jeśli Użytkownik nie uzupełni depozytu zabezpieczającego, InterTrader może zamknąć wszystkie pozycje Użytkownika lub ich część. Zamknięcie pozycji z powyższego powodu leży w wyłącznej gestii InterTrader. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za późniejszą aktywność na rynkach zamkniętych pozycji lub pozycji, które pozostały otwarte.

  9.8 InterTrader może uznać spóźnione wpłaty depozytów zabezpieczających jako oznakę ryzyka wiążącego się z danym klientem i według własnego uznania może zmienić wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego lub zamknąć konto.

  9.9 Ponadto, bez uszczerbku dla niniejszej klauzuli lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej umowy, InterTrader może (ale nie musi) bez powiadomienia Użytkownika zamknąć dowolną lub wszystkie otwarte pozycje (w tym pozycje na koncie zarządzanym) na podstawie bieżącego (lub najbliższego dostępnego) kwotowania, zamknąć konto Użytkownika i nie przyjmować kolejnych zleceń od Użytkownika w każdym z następujących przypadków:

  – jeśli jakakolwiek metoda płatności użyta przez Użytkownika do dokonania płatności nie została zaakceptowana przy pierwszej próbie lub została odrzucona w późniejszym terminie;

  – jeśli jakiekolwiek oświadczenie złożone w dowolnej formie przez Użytkownika w odniesieniu do niniejszej Umowy jest lub stanie się w ocenie InterTrader niezgodne z prawdą pod jakimkolwiek istotnym względem;

  – jeśli InterTrader uzna, że Użytkownik prawdopodobnie nie uzupełni lub nie jest w stanie uzupełnić depozytu zabezpieczającego w terminie;

  – Użytkownik znajduje się w stanie niewypłacalności;

  – jeśli wymaga tego organ nadzorujący działalność InterTrader lub wynika to z regulacji tego organu;

  – w przypadku sporu lub reklamacji Użytkownika w związku z jakimkolwiek poleceniem lub transakcją dokonaną przez Użytkownika (w takim przypadku InterTrader może zamknąć tylko tę transakcję, która stanowi część faktycznego lub domniemanego sporu);

  – jeśli InterTrader podejrzewa lub istnieją przesłanki, aby podejrzewać, że Użytkownik może działać niezgodnie z prawem lub nieuczciwie (w tym dokonuje tzw. obciążenia zwrotnego);

  – jeśli wystąpi jakiekolwiek zdarzenie lub zaistnieją okoliczności, które w ocenie InterTrader uzasadniają podjęcie któregokolwiek z powyższych działań w celu ochrony InterTrader, dowolnego klienta lub wszystkich klientów InterTrader;

  – jeśli InterTrader uzna to za stosowne z dowolnego innego powodu.

  9.10 Jeśli konto Użytkownika zostanie zamknięte przez InterTrader, Użytkownik traci prawo do zawierania jakichkolwiek transakcji.

  9.11 Użytkownik nie może traktować prawa InterTrader do wzywania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego jako metody monitorowania swoich otwartych pozycji, ponieważ za ich monitorowanie wyłączną odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik. InterTrader nie ma obowiązku wzywania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, a wszelkie żądania, wezwania lub powiadomienia wystosowywane lub przekazywane przez InterTrader w danym przypadku nie zobowiązują InterTrader do wystosowania ani przekazania takiego żądania, wezwania lub zawiadomienia w innym przypadku.

  10. OPŁATY, NALEŻNOŚCI I PROWIZJE

  10.1 Oprócz płatności na poczet depozytu zabezpieczającego (wymaganych i określonych w punktach 8 i 9 powyżej) Użytkownik zobowiązuje się płacić spółce InterTrader kwoty pieniężne okresowo należne z tytułu transakcji lub pozycji (w tym wszelkich opłat lub prowizji wyszczególnionych okresowo w tabelach informacyjnych) i kwot na poczet rozliczenia ewentualnego salda ujemnego na dowolnym koncie.

  10.2 Opłaty i prowizje z tytułu transakcji i pozycji Użytkownika są określone w tabelach informacyjnych.

  10.3 Użytkownik opłaca wszystkie stosowne podatki VAT i inne podatki oraz wszelkie inne opłaty zasadnie poniesione przez InterTrader w związku z każdą transakcją. Wszelkie zmiany przepisów podatkowych prowadzące do nałożenia w przyszłości opłaty skarbowej, podatku od zysków kapitałowych lub innego podatku, który może od czasu do czasu być nakładany na transakcje, zostaną zapisane w ciężar konta Użytkownika. Użytkownik może być zobowiązany do uiszczenia innych opłat i podatków, które nie zostały nałożone przez InterTrader. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe płatności takich opłat i podatków. Użytkownik powinien zasięgnąć niezależnej porady w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jakie opłaty lub podatki mogą go obowiązywać w wyniku zawarcia niniejszej Umowy.

  10.4 W przypadku, gdy opłaty nałożył wystawca lub firma obsługująca kartę kredytową lub debetową używaną do dokonywania wpłat środków na konto Użytkownika, InterTrader może obciążać nimi konto Użytkownika. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieuiszczenia tych opłat i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowanie lub dalsze opłaty wynikające z niewywiązania się z takich płatności.

  10.5 Użytkownik uznaje prawo InterTrader do dzielenia się prowizjami i opłatami z firmami stowarzyszonymi, partnerami transakcyjnymi lub innymi osobami trzecimi, a także pobierania od nich wynagrodzenia bądź wypłacania go im z tytułu transakcji zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem InterTrader. Szczegółowe informacje o każdym takim systemie wynagradzania lub podziału (na przykład w przypadku, gdy Użytkownik nawiązał kontakt z InterTrader za pośrednictwem osoby trzeciej) nie zostaną określone w stosownym potwierdzeniu. Należy pamiętać, że takie opłaty i prowizje zostaną wypłacone tylko wtedy, gdy InterTrader upewni się, że takie płatności nie utrudniają wykonywania zobowiązania Spółki do działania w najlepszym interesie swoich klientów. InterTrader udziela na życzenie dalszych informacji na temat opłat i prowizji uiszczanych firmom stowarzyszonym, partnerom transakcyjnym lub innym osobom trzecim.

  11. SPECYFIKACJE TRANSAKCJI

  11.1 Tabele informacyjne zawierają ważne informacje w odniesieniu do każdego rynku oferowanego przez InterTrader, a klienci powinni upewnić się, że rozumieją ich treść. Informacje zawarte w tabelach informacyjnych obejmują:

  – dane dotyczące wygaśnięcia kontraktów dla każdego rynku,

  – spread i stawkę prowizji InterTrader dla każdego rynku,

  – wysokość depozytu zabezpieczającego dla każdego rynku,

  – specyfikacje wielkości transakcji,

  – godziny kwotowań InterTrader (różne sesje transakcyjne obowiązujące w normalnych warunkach transakcyjnych są określone w tabelach informacyjnych),

  – stosowną stopę procentową dla stawki swapu oraz

  – inne kwestie związane z różnymi rynkami.

  11.2 InterTrader w miarę swoich możliwości gwarantuje poprawność tabel informacyjnych, ale zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie jakiejkolwiek części tabeli informacyjnej. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez kierowanie się przez Użytkownika niedokładnymi informacjami.

  11.3 InterTrader podaje aktualne spready lub stawki prowizji od kontraktów na życzenie Użytkownika. InterTrader ma prawo do zmiany oprocentowania rozliczania punktów swapu, spreadów lub stawek prowizji od kontraktu, a także do zmiany wielkości transakcji bez uprzedzenia Użytkownika, w szczególności w przypadku niestabilności na rynku lub braku płynności rynku instrumentu bazowego.

  12. ROZLICZANIE STAWKI SWAPU I ROLOWANIE KONTRAKTÓW FUTURES

  12.1 Kontrakty CFD są dostępne na różnych rynkach. Każdy rynek ma swoje zasady działania, które mogą się różnić według uznania InterTrader. Kontrakty CFD są automatycznie rolowane w następnej sesji transakcyjnej. Każdej nocy na koncie Klienta dokonywane jest obciążenie lub uznanie w ramach rozliczenia swapu.

  12.2 Transakcje bez konkretnych terminów ważności pozostają otwarte, dopóki Klient dysponuje wolnymi środkami na pokrycie depozytu zabezpieczającego wymaganego na danym rynku. Jeśli Użytkownik nie jest w stanie pokryć transakcji ze względu na rozliczenie swapu (i ograniczenia wynikające z wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego), InterTrader może (ale nie musi) zamknąć dowolną transakcję, aby przywrócić stan, w którym Klient będzie dysponował wystarczającymi środkami na pokrycie transakcji. W tym przypadku InterTrader ma całkowitą swobodę wyboru pozycji, które zostaną zamknięte, i tych, które ewentualnie pozostaną otwarte. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za późniejszą aktywność rynkową na pozycjach zamkniętych lub tych, które pozostały otwarte.

  12.3 Transakcja CFD zazwyczaj nie ma daty ważności lub ma bardzo odległą datę ważności, jednak może zostać zamknięta przez InterTrader w sytuacji siły wyższej lub w sytuacjach, w których rozliczenie punktów swap doprowadziło do powstania ujemnego salda na koncie. Cena na zamknięciu pozycji przez InterTrader jest określana na poziomie pełnego spreadu kwotowanego przez InterTrader w danym momencie lub na poziomie, który w ocenie InterTrader uczciwie odzwierciedla cenę w danym momencie.

  12.4 W przypadku zastosowania rozliczenia swapu do otwartych pozycji obciążenie lub uznanie jest dokonywane na koncie za każdym razem, gdy pozostają one otwarte na następną dobę, także w dni wolne. Rozliczanie stawki swapu jest szczegółowo wyjaśnione w tabelach informacyjnych.

  12.5 W przypadku rynków dziennych, miesięcznych i kwartalnych Użytkownik może w dowolnym momencie przed końcem czasu transakcyjnego na otwartej pozycji poprosić o kwotowanie, aby rolować pozycję do kolejnego okresu kontraktu. Użytkownik powinien dysponować wystarczającym depozytem zabezpieczającym na koncie, aby umożliwić otwarcie nowej transakcji po zamknięciu dotychczasowej rolowanej pozycji.

  12.6 Każda kwotowana cena na rolowanej pozycji odzwierciedla aktualny wzrost lub spadek względem wartości nominalnej. Pozwolenie na rolowanie jakiejkolwiek pozycji otwartej leży w wyłącznej gestii InterTrader. Po rolowaniu pierwotna pozycja zostanie zamknięta i będzie podlegała rozliczeniu (każda strata na pozycji zamkniętej zostanie zrealizowana, a płatność stanie się wymagalna), a w najbliższym stosownym okresie kontraktu zostanie utworzona nowa transakcja.

  13. ROZLICZANIE KONTA I DOKONYWANIE POTRĄCEŃ

  13.1 Jeżeli konto Użytkownika ma ujemne saldo, pełna kwota tego salda jest wymagalna natychmiast. Płatność powinna zostać dokonana w walucie, w której określone jest saldo ujemne (w porozumieniu z InterTrader i po kursie wskazanym przez InterTrader kwota może zostać także przeliczona na walutę wybraną przez Użytkownika)

  13.2 Użytkownik upoważnia InterTrader lub pełnomocników InterTrader, do przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej i weryfikacji tożsamości, jaką InterTrader uzna za niezbędną lub stosowną, m.in. w przypadku gdy saldo konta jest ujemne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z powyższym jego dane osobowe mogą zostać przesłane pełnomocnikom InterTrader, którzy mogą znajdować się w obrębie EOG lub poza nim. InterTrader może w razie potrzeby przekazać istotne informacje dotyczące Użytkownika lub jego konta każdej osobie, u której spółka InterTrader będzie chciała w dobrej wierze zasięgnąć informacji lub informacji kredytowej.

  13.3 InterTrader wymaga natychmiastowej spłaty ujemnego salda konta przez elektroniczny przekaz pieniężny, kartę debetową lub kredytową, polecenie zapłaty lub inną metodę natychmiastowego przelewu środków uznaną przez InterTrader lub czek bankowy, którego adresatem jest bank clearingowy znajdujący się w Gibraltarze lub Wielkiej Brytanii, przekazany InterTrader do godziny 16:30 w tym samym dniu roboczym, w którym ujemne saldo konta stało się wymagalne. InterTrader może odmówić płatności czekiem bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.

  13.4 Każdy klient zamieszkały poza Gibraltarem lub Wielką Brytanią może dokonać płatności czekiem bankowym, którego adresatem jest bank clearingowy znajdujący się odpowiednio w Gibraltarze lub Wielkiej Brytanii, przekazany InterTrader do godziny 16:30 w tym samym dniu roboczym, w którym ujemne saldo konta stało się wymagalne.

  13.5 InterTrader zastrzega sobie prawo i ma prawo do naliczania odsetek od wszystkich kwot należnych InterTrader w ramach niniejszej Umowy, które nie zostaną wpłacone w ciągu 5 dni od daty ich wymagalności, do dnia ich zapłaty w pełnej wysokości. InterTrader nalicza odsetki w wysokości 2% w skali miesiąca kalendarzowego lub jego odpowiedniej części od łącznej sumy kwot należnych InterTrader. InterTrader wymaga od Użytkownika zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez InterTrader w przypadku, gdy Użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie dokona płatności w terminie.

  13.6 InterTrader ma prawo do obciążenia konta Użytkownika lub innego konta, w którym Użytkownik ma udział, z tytułu wszelkich kosztów, odsetek lub wydatków poniesionych w związku z odzyskiwaniem wspomnianego długu. Wszystkie długi względem InterTrader są ściągalne z mocy prawa. InterTrader będzie aktywnie działać na rzecz odzyskania dowolnej należnej sumy (niezależnie od wielkości).

  13.7 Niezrealizowane zyski w żadnym razie nie będą wypłacane ani udostępniane w celu wypłaty drogą elektroniczną lub pokrycia zobowiązań związanych ze spłatą poniesionych strat.

  13.8 InterTrader może zablokować środki niezbędne do pokrycia niekorzystnych pozycji gotówkowych, wymaganego depozytu zabezpieczającego, wszelkich nierozliczonych środków (tj. płatności kartą kredytową), poniesionych strat i wszelkich innych kwot należnych na podstawie niniejszej Umowy.

  13.9 InterTrader może w każdej chwili pokryć wszelkie zobowiązania wobec Użytkownika z kwoty zadłużenia Użytkownika wobec InterTrader. InterTrader zastrzega sobie prawo do konsolidacji niektórych lub wszystkich kont Użytkownika niezależnie od ich rodzaju lub kategorii, lub wszelkich kont, w których Użytkownik ma udział, którymi zarządza lub które nadzoruje, bez powiadamiania Użytkownika i według własnego uznania.

  13.10 Bez uszczerbku dla jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, InterTrader może zażądać rozliczenia wszystkich otwartych pozycji w każdej chwili i ze skutkiem natychmiastowym. Takie rozliczenia dokonywane są według ceny InterTrader obowiązującej dla każdej transakcji w momencie rozliczenia lub w pierwszej chwili, w której takie rozliczenie jest w praktyce możliwe. Kwotę rozliczenia w odniesieniu do każdej otwartej pozycji InterTrader oblicza według własnego uznania jako różnicę między wartością otwarcia każdej transakcji a jej wartością według ceny rozliczeniowej.

  13.11 Dla uniknięcia wątpliwości InterTrader może w każdej chwili potrącić, nie uprzedzając Użytkownika i nie zwracając się do niego, wszelkie środki pieniężne zdeponowane lub przelane na konto Użytkownika w wyniku błędu popełnionego przez InterTrader lub w imieniu InterTrader.

  14. KONFLIKT INTERESÓW

  14.1 W trakcie realizacji niniejszej Umowy może dojść do sytuacji, w której interesy InterTrader będą sprzeczne z najlepiej pojętym interesem klientów InterTrader. InterTrader przyznaje, że istnieje ryzyko, że w pewnych okolicznościach dyrektorzy (w tym dyrektorzy niewykonawczy), pracownicy, współpracownicy, konsultanci lub inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z InterTrader mogą mieć interes (finansowy lub innego rodzaju) oraz uzyskiwać korzyści, które mogą być sprzeczne z najlepiej pojętym interesem klientów i w konsekwencji mogą zaszkodzić interesom klientów. Powyższa sytuacja określana jest mianem konfliktu interesów.

  14.2 Spółka InterTrader wdrożyła szereg zasad mających zapewnić sprawiedliwe traktowanie Użytkownika we wszystkich kontaktach z InterTrader oraz chronić przed powstaniem konfliktu interesów i ograniczyć ryzyko jego wystąpienia. Zasady te mają umożliwić identyfikację wszystkich istotnych konfliktów interesów oraz zaradzenie im. Są one ważne dla Użytkownika, ponieważ zostały opracowane w celu ochrony jego interesów. Zostały one szczegółowo opisane w zasadach dotyczących konfliktu interesów InterTrader, udostępnianych klientom na życzenie.

  14.3 Jeżeli Użytkownik uzna, że doszło do naruszenia zasad dotyczących konfliktu interesów InterTrader lub wystąpił nierozpoznany wcześniej konflikt interesów, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym specjalistę ds. wymogów regulacyjnych InterTrader.

  14.4 Aby uzyskać dalsze informacje na temat zasad InterTrader dotyczących konfliktu interesów lub konkretnego konfliktu interesów, który zdaniem Użytkownika mógł wystąpić, należy skontaktować się z InterTrader.

  15. WYPOWIEDZENIE UMOWY

  15.1 Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę i natychmiast zamknąć swoje konto, powiadamiając o tym InterTrader na piśmie.

  15.2 Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić InterTrader o zamknięcie konta drogą elektroniczną. InterTrader zamknie konto Użytkownika, pod warunkiem że Użytkownik nie zalega z płatnościami względem InterTrader, a każda otwarta pozycja zostanie zamknięta zgodnie z punktem 9.5 powyżej. Wszelkie straty poniesione na koncie przed jego zamknięciem uznaje się za natychmiast wymagalne.

  15.3 Użytkownik wyraźnie i bezwarunkowo uznaje prawo InterTrader do zamknięcia lub zawieszenia konta ze skutkiem natychmiastowym w którymkolwiek z poniższych przypadków:

  – Użytkownik nie przestrzega lub nie wywiązuje się z jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy lub narusza je w inny sposób;

  – Użytkownik złożył InterTrader nieprawdziwe oświadczenie dotyczące istotnej informacji;

  – Użytkownik znajduje się w stanie niewypłacalności;

  – Użytkownik nie przekazał informacji wymaganych w procesie weryfikacji prowadzonej przez InterTrader;

  – Użytkownik zachowuje się nieuprzejmie lub agresywnie wobec pracowników InterTrader;

  – doszło do naruszenia postanowień Umowy lub

  – InterTrader według własnego uznania postanowił zamknąć konto Użytkownika, kierując się uzasadnionymi przesłankami.

  15.4 Jeżeli którakolwiek ze stron wypowiedziała niniejszą Umowę lub zamknęła konto, wszystkie otwarte pozycje zostaną niezwłocznie zamknięte po cenie rynkowej powiększonej lub pomniejszonej o spread/prowizję lub, w przypadku gdy dany rynek jest z jakiegokolwiek powodu zamknięty, po następnej dostępnej cenie zarejestrowanej przez InterTrader w chwili ponownego otwarcia tego rynku, a InterTrader nie przyjmie żadnych nowych transakcji.

  15.5 Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie wiąże się z żadną karą i nie narusza żadnych praw nabytych. Z chwilą rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron InterTrader może skonsolidować wszystkie konta lub część kont i odliczyć wszystkie kwoty należne InterTrader przed przeniesieniem na rzecz Użytkownika sald kredytowych na koncie.

  15.6 W dowolnym momencie po rozwiązaniu niniejszej Umowy InterTrader może bez uprzedzenia zamknąć niektóre lub wszystkie pozycje Użytkownika.

  16. PIENIĄDZE KLIENTA, WPŁATY I WYPŁATY

  16.1 InterTrader traktuje pieniądze otrzymane od Użytkownika lub przechowywane przez InterTrader w jego imieniu zgodnie z przepisami GFSC dotyczącymi środków klientów.

  16.2 InterTrader przechowuje wszystkie środki pieniężne Klienta na wydzielonym rachunku bankowym Klienta znajdującym się w Gibraltarze.

  16.3 InterTrader nie wypłaca Użytkownikowi odsetek ani nie rozlicza się z nim z tytułu zysków ze środków przechowywanych przez InterTrader.

  16.4 Każda wpłata dokonywana przez Użytkownika na jego konto podlega następującym zasadom:

  16.4.1 Kwota początkowej wpłaty dokonywanej przez Użytkownika na własne konto musi wynosić co najmniej 100 GBP/EUR/USD/PLN.

  16.4.2 Każda kolejna wpłata na konto (z wyjątkiem wpłaty początkowej) musi wynosić co najmniej 50 GBP/EUR/USD/PLN.

  16.5 Gdy na koncie przez okres co najmniej sześciu lat nie przeprowadzono żadnych operacji (nie uwzględniając płatności lub wpływów z tytułu opłat, odsetek i tym podobnych), a InterTrader nie jest w stanie skontaktować się z Użytkownikiem mimo podjęcia stosownych kroków w tym celu, InterTrader może przestać traktować pieniądze Użytkownika jako środki Klienta. InterTrader utworzy i zachowa dokumentację wszystkich zwolnionych sald i zobowiązuje się do wyrównania ewentualnych przyszłych zasadnych roszczeń wobec zwolnionych sald.

  16.6 Użytkownik nie może przenieść jakiejkolwiek części swoich zysków ani strat na osobę trzecią. Osoba trzecia nie może wpłacać żadnych środków na konto Użytkownika ani wypłacać ich z niego. Wszystkie wypłaty z konta powinny być płatne na rzecz Użytkownika lub na konto Użytkownika za pomocą polecenia zapłaty lub innych metod.

  16.7 Ze względu na środki zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy, InterTrader zwraca pieniądze wyłącznie na rachunek, z którego je otrzymał. W przypadku gdy pieniądze zostały wpłacone kartą, środki w miarę możliwości zostaną zwrócone na tę kartę, a gdy jest to niemożliwe, przed zwrotem środków na określony rachunek bankowy InterTrader może wymagać okazania oryginalnych wyciągów bankowych przedstawiających pierwotny przelew środków na rachunek InterTrader.

  16.8 W przypadku gdy pieniądze zostały wpłacone drogą przelewu, InterTrader może przed zwrotem środków wymagać okazania oryginalnego wyciągu bankowego przedstawiającego wykonanie przelewu.

  16.9 W przypadku zamknięcia rachunków bankowych InterTrader wymaga pisma z danego banku z informacją, że rachunek został zamknięty, a wszystkie należności względem banku zostały uregulowane. Przed zwrotem środków przez InterTrader na nowy rachunek bankowy InterTrader może wymagać okazania oryginalnego polecenia zapłaty z rachunku zamkniętego i okazania oryginalnego wyciągu z nowego rachunku bankowego.

  16.10 W odniesieniu do tego punktu, jeśli w dokumentacji InterTrader wystąpią rozbieżności między danymi karty i danymi konta InterTrader przekazanymi przez Użytkownika, InterTrader może przed zwrotem środków wymagać okazania oryginalnych wyciągów bankowych lub innych stosownych dowodów potwierdzających nowy status Użytkownika.

  16.11 Użytkownik ma prawo do dokonania jednej wypłaty dziennie (przez co rozumie się okres 24 godzin od godziny 00:00 czasu brytyjskiego do godziny 00:00 w dniu następnym). Taka wypłata będzie wolna od wszelkich opłat nakładanych przez InterTrader. W odniesieniu do każdej kolejnej wypłaty dokonanej tego samego dnia obowiązują następujące zasady:

  16.11.1 InterTrader pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 5 GBP/EUR/USD/PLN, jeśli wypłacana kwota wynosi mniej niż 1000 GBP/EUR/USD/PLN.

  16.11.1 InterTrader nie pobiera żadnej opłaty manipulacyjnej, jeśli wypłacana kwota wynosi więcej niż 1000 GBP/EUR/USD/PLN.

  Uwaga: Banki odbierające wypłacane środki mogą nakładać inne opłaty dodatkowe, które są poza kontrolą InterTrader. W celu uzyskania bliższych informacji należy skontaktować się ze swoim bankiem.

  17. SIŁA WYŻSZA

  17.1 Siła wyższa to warunki rynkowe o charakterze wyjątkowym, niezwykłym lub nagłym, które mogą uniemożliwiać InterTrader wykonanie któregokolwiek lub wszystkich swoich zobowiązań. Obejmują one między innymi:

  – rynki, których sytuacja jest w uzasadnionej ocenie InterTrader wyjątkowa;

  – rynki, których sytuacja jest w uzasadnionej ocenie InterTrader wyjątkowa;

  – występowanie jakichkolwiek ruchów spekulacyjnych, które w uzasadnionej ocenie InterTrader zniekształcają poziom cen na rynku, dla którego InterTrader podaje ceny;

  – przestrzeganie prawa lub zarządzenia, przepisu, rozporządzenia lub wytycznych rządu;

  – zdarzenie, które uniemożliwia Spółce zapewnienie płynności na rynku instrumentów kwotowanych zwykle przez InterTrader;

  – wszelkie nietypowe przypadki utraty płynności na którymkolwiek z rynków, dla których InterTrader podaje ceny, uzasadnione przewidywanie takiej utraty, zbyt duża (w uzasadnionej ocenie Spółki) niestabilność na rynku, dla którego InterTrader zwykle kwotuje ceny lub przewidywanie przez takiej sytuacji;

  – każde działanie, zdarzenie lub zjawisko, w tym strajki, zamieszki i rozruchy, akty terroryzmu, przerwanie zasilania lub systemu łączności i informacji elektronicznej, problemy techniczne lub komunikacyjne albo inne nieprzewidziane okoliczności spowodowane utratą zasilania, które uniemożliwiają InterTrader normalne świadczenie usług.

  17.2 Jeżeli InterTrader w sposób uzasadniony uzna, że wystąpiło zdarzenie siły wyższej, Spółka może według własnego uznania:

  – zawiesić egzekucję transakcji lub zmienić godziny kwotowań dla wszystkich lub wybranych rynków;

  – zwiększyć wymagany poziom depozytu/depozytu zabezpieczającego;

  – zamknąć niektóre lub wszystkie otwarte pozycje;

  – odmówić egzekucji dalszych transakcji, nawet transakcji zamykających;

  – niezwłocznie zażądać wpłaty depozytu zabezpieczającego lub jakichkolwiek innych kwot należnych InterTrader;

  – anulować lub zrealizować wszelkie zlecenia w każdym przypadku według wartości, jakie InterTrader uzna, działając w dobrej wierze i według własnego uznania, za sprawiedliwe i uzasadnione w danych okolicznościach;

  – zmniejszyć maksymalną dopuszczalną wielkość transakcji;

  – zmienić spready kwotowane przez InterTrader;

  – zawiesić lub zmienić zakres obowiązywania niektórych lub wszystkich warunków niniejszej Umowy w zakresie, w jakim ich przestrzeganie przez InterTrader jest niemożliwe lub utrudnione

  – podjąć wszelkie działania, jakie InterTrader uzna za stosowne, w celu ochrony klientów i Spółki w ogóle.

  17.3 W przypadku braku oszustwa lub działania w złej wierze InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w związku z działaniami podjętymi przez Spółkę zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

  18. POTWIERDZENIA, ZAPYTANIA DOTYCZĄCE KONT, REKLAMACJE I REKOMPENSATY

  18.1 Po zawarciu dowolnej transakcji lub złożeniu, zmianie, zamknięciu lub anulowaniu zlecenia na ekranie wyświetli się potwierdzenie dotyczące danej transakcji na webowej platformie transakcyjnej InterTrader.

  18.2 Każde istotne działanie wpływające na stan konta Użytkownika skutkuje wysłaniem wiadomości e-mail lub wyświetleniem potwierdzenia na ekranie. Brak wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub potwierdzenia na ekranie nie wpływa na ważność zawartych transakcji i złożonych zleceń.

  18.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzanie aktualnych informacji dotyczących swoich transakcji i pozycji. Niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia Użytkownik powinien sprawdzić i potwierdzić jego poprawność. Im szybciej InterTrader otrzyma wiadomość o błędzie lub problemie, tym szybciej będzie w stanie zająć się nim i w razie potrzeby skorygować błąd. Ponadto Użytkownik powinien regularnie sprawdzać swoją historię rachunku konta online. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z podstawowymi aspektami dokonywania transakcji oraz funkcjonowania rynków, na których InterTrader prowadzi działalność.

  18.4 Historia rachunku konta Klienta jest w każdej chwili dostępny online, chyba że konto Użytkownika zostało zawieszone lub webowa platforma transakcyjna jest z dowolnego powodu niedostępna

  18.5 Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić spółkę InterTrader w przypadku otrzymania potwierdzenia egzekucji transakcji lub zlecenia, które zdaniem Użytkownika nie zostały wykonane przez niego ani w jego imieniu. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić InterTrader w przypadku nieotrzymania potwierdzenia zleconej transakcji (lub takiej, która w jego przekonaniu została zlecona).

  18.6 Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić InterTrader w przypadku stwierdzenia błędu w potwierdzeniu lub historii rachunku.

  18.7 Wszelkie zapytania lub wątpliwości związane z daną transakcją lub rozmową należy przekazać spółce InterTrader w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia, podając datę i godzinę transakcji lub rozmowy. Jeśli wątpliwość lub reklamacja nie zostanie rozpatrzona w sposób zadowalający Użytkownika, należy przekazać ją do zespołu Obsługi Klienta InterTrader, a w przypadku dalszych zastrzeżeń skierować do specjalisty ds. wymogów regulacyjnych w InterTrader na adres mailowy eva.lorenzo@bwinparty.com lub pocztą na adres siedziby Spółki na Gibraltarze. Jeśli w ocenie Użytkownika postępowanie reklamacyjne spółki InterTrader nadal nie rozwiąże problemu, Użytkownik może skierować reklamację bezpośrednio do Departamentu ds. Konsumentów Rządu Gibraltaru na adres 10 Governor’s Lane, Gibraltar lub zadzwonić pod numer (+350) 200 50788. Departament ds. Konsumentów nie pełni roli rzecznika konsumentów. Spółka InterTrader udostępnia na żądanie kopię wewnętrznych zasad postępowania reklamacyjnego.

  18.8 W przypadku zapytania lub sporu InterTrader może według własnego uznania natychmiast zamknąć dowolną pozycję będącą przedmiotem sporu po cenie obowiązującej w InterTrader lub pierwszej dostępnej cenie rynkowej. Bez względu na późniejszy wynik sporu InterTrader nie dokona ponownego otwarcia ani przywrócenia zamkniętej transakcji.

  18.9 Transakcje Użytkownika mogą zostać zabezpieczone w systemie rekompensat dla inwestorów Gibraltar Investor Compensation Scheme (zwanym dalej „Systemem”). Środki pieniężne Klienta zostają wpłacone na rachunek bankowy prowadzony w banku zatwierdzonym przez regulatora rynku. W przypadku niewypłacalności spółki InterTrader wszystkie środki Klienta przechowywane na zewnętrznym rachunku bankowym są chronione. W przypadku niewypłacalności banku zewnętrznego, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, Użytkownikowi może przysługiwać rekompensata z bankowego funduszu gwarancyjnego Gibraltar Deposit Guarantee Scheme. Wypłata rekompensaty zależy od rodzaju prowadzonej działalności i statusu Użytkownika oraz okoliczności roszczenia. Z Systemu mogą korzystać wyłącznie klienci detaliczni.

  Dalsze informacje na temat Systemu są udostępniane Użytkownikowi na życzenie i znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Systemu: www.gics.gi

  19. ZMIANY NINIEJSZEJ UMOWY

  InterTrader zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Umowy w dowolnym czasie, o czym powiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać zgodnie z powiadomieniem i mają zastosowanie do wszystkich otwartych pozycji i niezrealizowanych zleceń z dniem wejścia w życie tych zmian lub z dniem następnym.

  20. POWIADOMIENIA

  20.1 Spółka InterTrader wysyła wszystkie powiadomienia do klientów pocztą elektroniczną i o ile nie otrzyma informacji o niedostarczeniu wiadomości, wiadomości te uznaje się za otrzymane. Użytkownik niezwłocznie poinformuje spółkę InterTrader o zmianie adresu e-mail. Wszelkie straty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieotrzymania powiadomienia lub potwierdzenia (w przypadku transakcji lub złożonych zleceń) pokrywa Użytkownik. InterTrader nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia lub potwierdzenia przez Użytkownika.

  20.2 Wezwanie Użytkownika przez spółkę InterTrader do skontaktowania się ze Spółką, niezależnie od powodu, traktuje się jako ważne i zobowiązuje ono Użytkownika do niezwłocznej odpowiedzi.

  20.3 Jeżeli spółka InterTrader nie zostanie powiadomiona przez Klienta ani nie dostanie od niego informacji o nieotrzymaniu przez niego powiadomienia lub innego komunikatu, dane powiadomienie lub komunikat uznaje się za należycie dostarczone Klientowi:

  – jeżeli zostało doręczone pod ostatni znany adres domowy lub służbowy, lub dostarczone do rąk własnych Klienta;

  – jeżeli zostało przekazane ustnie drogą telefoniczną lub osobiście Klientowi – w momencie jego przekazania;

  – jeżeli zostało przekazane w formie wiadomości pozostawionej na automatycznej sekretarce, wiadomości tekstowej lub wiadomości na poczcie głosowej – po dwóch godzinach od przekazania jej w ten sposób;

  – jeżeli zostało wysłane listem priorytetowym – w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania listu;

  – jeżeli zostało wysłane faksem – po zakończeniu przesyłania faksu, o ile Spółka InterTrader otrzymała potwierdzenie nadania faksu, lub

  – po upływie 10 sekund od nadania wiadomości pocztą elektroniczną.

  20.4 Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty związane bezpośrednio lub pośrednio z kwestiami, których dotyczy niniejsza Umowa – z wyjątkiem sytuacji, w których przewiduje się komunikację ustną – należy sporządzić na piśmie i przesłać na poniższy adres:

  InterTrader Limited
  Suite 6, Atlantic Suites
  Europort Avenue
  Gibraltar

  21. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  21.1 Niniejsza Umowa nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności z tytułu oszustwa, śmierci lub urazu wynikających z niedbalstwa spółki InterTrader.

  21.2 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy spółka InterTrader ma obowiązek wypłacić Użytkownikowi dostępne zyski zrealizowane przez Użytkownika. Powyższe stanowi całość zobowiązania spółki InterTrader wobec Użytkownika.

  21.3 Użytkownik zwalnia i na przyszłe żądania zwolni spółkę InterTrader z odpowiedzialności z tytułu wszelkich zobowiązań, kosztów, roszczeń, rekompensat i wydatków o dowolnym charakterze (obecnych, przyszłych, warunkowych i innych, w tym kosztów prawnych) poniesionych przez Spółkę bezpośrednio lub pośrednio w wyniku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że wspomniane zobowiązania, koszty, roszczenia, rekompensaty i wydatki powstały w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia postanowień Umowy przez spółkę InterTrader. Klient zabezpieczy i będzie stale zabezpieczał spółkę InterTrader przed wszelkimi stratami wynikającymi z błędu w jakiejkolwiek dyspozycji wydanej Spółce.

  21.4 Z zastrzeżeniem klauzuli 21.5, InterTrader nie ponosi odpowiedzialności:

  – za straty, wydatki, koszty lub zobowiązania (łącznie zwane „stratami”) poniesione przez Użytkownika, chyba że wspomniane zobowiązania, koszty, roszczenia, rekompensaty i wydatki powstały w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia postanowień Umowy przez spółkę InterTrader

  – za straty i szkody pośrednie lub następcze (takie jak utrata zysku, utrata zleceń lub inne), koszty, wydatki ani inne roszczenia z tytułu rekompensaty wynikowej (niezależnie od przyczyny) związane bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą Umową;

  – za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku błędu w zleceniu, dyspozycji lub informacji przekazanej przez Użytkownika.

  21.5 Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza żadnego obowiązku ani odpowiedzialności spółki InterTrader wobec Użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów GFSC, które w przypadku rozbieżności mają moc nadrzędną w stosunku do niniejszej Umowy.

  21.6 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się niewykonalne lub nieważne, nie wpłynie to na żadną inną część niniejszej Umowy (lub na pozostałą część przedmiotowego postanowienia), które pozostaną ważne.

  21.7 Użytkownik nie może scedować, przenieść ani podzielić praw, jak również obciążyć innej osoby obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy.

  21.8 Spółce InterTrader przysługuje prawo scedowania, przekazania, obciążenia, podzlecenia lub posłużenia się w inny sposób wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy, w tym przekazania ich spółce stowarzyszonej lub partnerowi handlowemu.

  21.9 Spółka InterTrader Limited zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z przepisów GFSC przechowuje wszystkie środki Klienta w wydzielonej Instytucji dysponującej funduszami własnymi kategorii pierwszej. Ponadto spółka InterTrader Limited dysponuje gwarancją jednostki dominującej udzieloną przez Bwinparty Holdings, która zabezpiecza pozostałe środki Klienta–nieobjęte zabezpieczeniem systemu GICS. Powyższa gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku niekontrolowanej likwidacji spółki InterTrader. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia do gwarancji w przypadku strat poniesionych w wyniku czynników zewnętrznych, takich jak m.in. upadłość banku dysponującego funduszami własnymi kategorii pierwszej.

  22. PODATKI

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dopilnowanie, by jego działalność transakcyjna była zgodna z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego i wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami podatkowymi.

  23. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

  23.1 Prawem właściwym dla wykładni niniejszej Umowy i wszystkich transakcji zawartych między spółką InterTrader a Użytkownikiem jest prawo Gibraltaru.

  23.2 Strony niniejszej Umowy nieodwołalnie uznają właściwość sądów Gibraltaru w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą Umową i w związku z tym możliwość wszczęcia dowolnego postępowania przed tymi sądami.

  24. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  24.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez otwarcie konta InterTrader i zlecanie transakcji przekazuje Spółce dane osobowe w rozumieniu brytyjskiej Ustawy o ochronie danych osobowych z 2004 r. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich informacji tego rodzaju przez spółkę InterTrader na potrzeby realizacji umowy i zarządzania relacjami między Spółką a Użytkownikiem. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnianie takich informacji przez spółkę InterTrader:

  – jeśli Spółka jest do tego zobowiązana orzeczeniem sądu;

  – na podstawie innych przepisów prawa;

  – spółkom stowarzyszonym;

  – GFSC i innym organom regulacyjnym na uzasadnione żądanie,

  – partnerom handlowym InterTrader,

  – każdej osobie, na którą niniejsza Umowa została przeniesiona;

  – osobom trzecim, gdy spółka na podstawie uzasadnionych przesłanek uzna, że ujawnienie informacji tym osobom jest niezbędne do zapobieżenia przestępstwu; osobom trzecim, z którymi współpracę spółka InterTrader uzna za niezbędną w celu dochodzenia od Użytkownika swoich praw wynikających z przepisów lub umowy, włączając w to bez ograniczeń agencje windykacyjne i doradców prawnych.

  InterTrader może bez uprzedniego powiadomienia ujawnić informacje dotyczące Użytkownika lub jego konta uprawnionym organom właściwym dla siedziby Spółki lub innym osobom, które w ocenie spółki InterTrader będą chciały w dobrej wierze zasięgnąć informacji lub informacji kredytowej. W szczególności InterTrader może ujawnić takie informacje innym spółkom oferującym transakcje typu spread betting (lub podobnym), które mogą szukać informacji na temat zobowiązań pieniężnych lub nieściągalnych wierzytelności.

  Klient przyjmuje do wiadomości, że osoby wymienione w niniejszym punkcie mogą znajdować się na terytorium Gibraltaru lub poza nim.

  24.2 Użytkownik upoważnia spółkę InterTrader, jej spółki stowarzyszone i partnerów handlowych do kontaktu telefonicznego lub innego kontaktu w dowolnym uzasadnionym momencie w celu omówienia aspektów działalności Spółki, jej spółek stowarzyszonych lub partnerów handlowych. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na kontakt ze strony spółki InterTrader, jej spółek stowarzyszonych i partnerów handlowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, ma obowiązek powiadomić o tym Spółkę na piśmie.

  25. DANE RYNKOWE I GIEŁDOWE

  25.1 W odniesieniu do wszelkich danych rynkowych i giełdowych lub innych informacji, które spółka InterTrader lub dowolny serwis zewnętrzny dostarcza Użytkownikowi w związku z korzystaniem przez niego z konta, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

  – ani Spółka, ani jej partnerzy handlowi, ani żaden inny dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli takie dane lub informacje będą pod jakimkolwiek względem niedokładne lub niekompletne;

  – ani Spółka, ani jej partnerzy handlowi, ani żaden dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte bądź niepodjęte przez Użytkownika na podstawie takich danych lub informacji;

  – Użytkownik będzie wykorzystywał takie dane lub informacje wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie;

  – such data or information is proprietary to us and you will not retransmit, redistribute, publish, disclose or display in whole or in part such data or information to third parties; and

  – takie dane lub informacje stanowią własność Spółki, a Użytkownik nie prześle, nie rozpowszechni, nie opublikuje, nie ujawni ani nie wyświetli takich danych lub informacji w całości lub w części osobom trzecim;

  – Użytkownik będzie wykorzystywał takie dane lub informacje wyłącznie zgodnie z umowami w zakresie wymiany.

  26. TRANSAKCJE Z WYKORZYSTANIEM OPÓŹNIENIA

  26.1 Jeżeli spółka InterTrader stwierdzi nieuczciwe wykorzystywanie przez Użytkownika opóźnienia występującego na platformie transakcyjnej, może według własnego uznania unieważnić wszystkie transakcje i zwrócić Użytkownikowi wyłącznie środki zdeponowane na koncie, po potrąceniu wszelkich wcześniejszych wypłat, a następnie zamknąć konto Użytkownika.

  26.2 Taką formę przeprowadzania transakcji charakteryzuje wysoki wolumen transakcji, które są otwierane i zamykane w niezwykle krótkim okresie w porównaniu do okresów, jakie ma do dyspozycji „przeciętny” klient, a nieproporcjonalnie duża liczba transakcji zawierana jest po korzystnej cenie w przedziale między ceną transakcyjną a ceną na rynku instrumentu bazowego bez stosowania zasady „dystrybucji losowej”, której wymaga uczciwe korzystanie z platformy transakcyjnej.

  27. UPOWAŻNIONA OSOBA TRZECIA

  27.1 Spółka InterTrader ma świadomość, że w pewnych okolicznościach może być konieczne lub wskazane upoważnienie przez Użytkownika osoby trzeciej do zarządzania jego kontem. Użytkownik dokonuje tego na własne ryzyko, przy czym zarówno on, jak i osoba, którą chce upoważnić do obsługi swojego konta, ma obowiązek przedłożenia podpisanego formularza stanowiącego dokument pełnomocnictwa, na podstawie którego upoważniona osoba trzecia zostaje upoważniona i wyznaczona do obsługi konta Użytkownika.

  27.2 Jeżeli Użytkownik otworzył konto w formie elektronicznej, a spółka InterTrader nie posiada oryginału podpisu Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek dostarczyć dokument tożsamości, np. kopię paszportu lub prawa jazdy, w celu wyznaczenia upoważnionej osoby trzeciej.

  27.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania upoważnionej osoby trzeciej. Spółce InterTrader przysługuje prawo przyjmowania wszystkich dyspozycji upoważnionej osoby trzeciej do czasu odwołania jej upoważnienia. W celu odwołania lub zmiany upoważnienia upoważnionej osoby trzeciej Użytkownik powinien przesłać Spółce pisemne powiadomienie o takim zamiarze. Wszelkie takie powiadomienia nie będą skuteczne przed upływem dwóch dni roboczych od ich otrzymania przez spółkę InterTrader (chyba że Spółka powiadomi Użytkownika o obowiązywaniu krótszego okresu). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pozostaje odpowiedzialny za wszystkie dyspozycje wydane spółce InterTrader przed skutecznym odwołaniem lub zmianą upoważnienia oraz że będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, jakie mogą powstać w związku z otwartymi w tym czasie transakcjami. W każdym przypadku InterTrader może, bez powiadomienia Klienta, odmówić przyjęcia dyspozycji od upoważnionej osoby trzeciej oraz uznać jej pełnomocnictwo za wygasłe.

  DEFINICJE

  Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i zwroty (będące uzupełnieniem zwrotów zdefiniowanych w innym miejscu na stronie internetowej spółki InterTrader) przyjmują następujące znaczenie:

  „Wartość pozycji na koncie” ” oznacza saldo gotówkowe (zob. poniżej) powiększone lub pomniejszone o aktualny zysk lub stratę na otwartych Pozycjach.

  Obowiązujące przepisy prawa ” oznaczają ustawę o usługach finansowych (rynki instrumentów finansowych) z 2006 r., rozporządzenie w sprawie usług finansowych (rynki instrumentów finansowych) z 2007 r. oraz ustawę o grach hazardowych z 2005 r., z późniejszymi zmianami, a także inne obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. przepisy obowiązujące w miejscu zamieszkania Użytkownika, w państwie, którego jest obywatelem, lub w którym korzysta z usług na podstawie niniejszej Umowy.

  Formularz rejestracyjny” oznacza formularz wniosku dostarczony przez spółkę InterTrader w związku z niniejszą Umową.

  Upoważniona osoba trzecia” oznacza osobę upoważnioną przez Użytkownika do inicjowania transakcji lub zamykania dotychczasowych transakcji z wykorzystaniem danych konta Użytkownika, o których mowa w punkcie 27.

  Inwestycja” (a także “inwestowanie”, “egzekucja”, “realizacja transakcji”) i inne podobne terminy oznaczają przystąpienie klienta do transakcji.

  Cena sprzedaży” oznacza “cenę”, po której Klient dokonuje sprzedaży.

  Kupno” (także “Pozycja długa”) oznacza dokonywanie transakcji kupna lub zakup na rynku kwotowanym przez spółkę InterTrader.

  Saldo gotówkowe” oznacza środki pieniężne na koncie Użytkownika (saldo gotówkowe nie obejmuje zysków ani strat na otwartych pozycjach).

  Środki pieniężne Klienta” oznaczają środki na koncie Użytkownika przechowywane przez spółkę InterTrader zgodnie z rozporządzeniem w sprawie usług finansowych (usługi rachunkowe i finansowe) z 1991 r. i rozporządzeniem w sprawie usług finansowych (rynki i instrumenty finansowe) z 2007 r. z późniejszymi zmianami.

  Kontrakt różnic kursowych”, “kontrakt CFD” i inne podobne wyrażenia oznaczają umowę wymiany kwoty równej różnicy między wartością rynkową instrumentu bazowego w chwili wykonania kontraktu a jego wartością w chwili zamknięcia.

  Użytkownik” (a także “Klient”) oznacza osobę lub spółkę, która otworzyła konto InterTrader i zobowiązała się przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

  Konto depozytowe” oznacza rachunek, na którym Użytkownik ma obowiązek zdeponować środki, aby mieć możliwość zawierania transakcji.

  Niewykonanie zobowiązania umownego” zachodzi w następujących przypadkach:

  – oświadczenie złożone spółce InterTrader w formie ustnej lub pisemnej przez Użytkownika jest lub stało się niezgodne z prawdą lub mylące;

  – Użytkownik nie wywiązał się z zobowiązania wobec spółki InterTrader na mocy niniejszej Umowy (w tym nie uzupełnił depozytu zabezpieczającego) lub nie dotrzymał jakiegokolwiek przyrzeczenia złożonego w formie ustnej przez telefon, pisemnej lub elektronicznej;
  – Użytkownik zmarł lub został pacjentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie zdrowia psychicznego;

  – Użytkownik znajduje się w stanie niewypłacalności;

  – Użytkownik zalega z płatnością spółce InterTrader, jej spółce stowarzyszonej lub partnerowi handlowemu;

  – spółka InterTrader uznała, że postanowienia Umowy nie zostały wykonane, kierując się koniecznością lub chęcią ochrony Spółki, lub doszło do działania albo zdarzenia, które w ocenie Spółki mogło mieć istotny negatywny wpływ na zdolność Użytkownika do wykonywania zobowiązań umownych;

  – spółka InterTrader według własnego uznania stwierdziła prawdopodobieństwo wystąpienia jednej z sytuacji wymienionych w niniejszej definicji.

  Data wygaśnięcia” oznacza moment wygaśnięcia danej transakcji.

  Wolne środki”: zob. „Środki transakcyjne”.

  Luka cenowa” oznacza zjawisko polegające na wystąpieniu znaczącego skoku ceny kwotowanej na rynku. Luka cenowa może wystąpić w dowolnym czasie w godzinach działania rynku, często w wyniku ujawnienia informacji wrażliwych z punktu widzenia wpływu na cenę lub na otwarciu rynku. Gdy dojdzie do takiego zdarzenia, a druga cena przekroczy poziom zlecenia (stop-loss, z limitem ceny lub nowego zlecenia), podczas gdy pierwotna cena tego poziomu nie przekroczyła, może to doprowadzić do poślizgu cenowego, tj. rozbieżności w cenie zlecenia.

  GFSC” oznacza Komisję Usług Finansowych Gibraltaru (ang. Gibraltar Financial Services Commission).

  Przepisy GFSC” oznaczają przepisy, regulaminy, wytyczne, informacje administracyjne i newslettery publikowane okresowo przez GFSC.

  Zlecenie warunkowe” oznacza zlecenie, które zostanie zrealizowane dopiero po aktywowaniu innego towarzyszącego mu zlecenia. Na przykład przy aktywacji nowego zlecenia Użytkownik może ustawić zlecenie stop-loss lub zlecenie z limitem ceny. Te dodatkowe zlecenia uznaje się za zlecenia If done.

  IMR” oznacza wymóg depozytu początkowego, który stanowią minimalne środki transakcyjne (wolne środki) niezbędne do otwarcia transakcji o wielkości zleconej przez Użytkownika. Wysokość tej kwoty zależy od wartości depozytu zabezpieczającego, która jest różna dla każdego rynku, a także od ewentualnego przypisania do pozycji zlecenia stop-loss.

  Niewypłacalność” ma miejsce:

  – jeśli na wniosek Użytkownika wszczęto postępowanie likwidacyjne, naprawcze, układowe, postępowanie o tymczasowe zawieszenie czynności lub moratorium, bądź inne środki dotyczące Użytkownika albo jego długów na podstawie przepisów prawa dotyczących niewypłacalności, upadłości, przepisów regulacyjnych, nadzoru lub innych podobnych przepisów prawa (w tym przepisów prawa spółek i innych przepisów, które mogą mieć zastosowanie do Użytkownika znajdującego się w stanie niewypłacalności), postępowanie w celu powołania zarządcy, syndyka, likwidatora, kuratora, nadzorcy, depozytariusza lub innego podobnego podmiotu (zwanego dalej „Depozytariuszem”) do sprawowania zarządu nad przedsiębiorstwem Użytkownika lub istotną częścią jego majątku, lub jeśli Użytkownik podjął czynność przewidzianą w dokumentach przedsiębiorstwa Użytkownika mającą na celu zatwierdzenie jednego z powyższych postępowań, a w przypadku postępowania naprawczego lub układowego spółka InterTrader nie wyraża zgody na wniosek Użytkownika;

  – jeśli przeciwko Użytkownikowi wszczęto przymusowe postępowanie likwidacyjne, naprawcze, układowe, postępowanie o tymczasowe zawieszenie czynności lub moratorium, lub inne środki dotyczące Użytkownika lub jego długów na podstawie przepisów prawa dotyczących niewypłacalności, upadłości, przepisów regulacyjnych, nadzoru lub innych podobnych przepisów prawa (w tym przepisów prawa spółek i innych przepisów, którego mogą mieć zastosowanie do Użytkownika znajdującego się w stanie niewypłacalności), postępowanie w celu powołania Depozytariusza do zarządu przedsiębiorstwem Użytkownika lub istotną częścią jego majątku, a postępowanie to:

  i) nie zostało umorzone w ciągu pięciu dni od jego wszczęcia lub przedłożenia wniosku
  ii) zostało umorzone w tym terminie, ale wyłącznie ze względu na
  niewystarczający poziom aktywów na pokrycie kosztów postępowania;

  – jeśli Użytkownik, jako klient spółki InterTrader na podstawie niniejszej Umowy, nie jest w stanie spłacić swojego zadłużenia w terminie wymagalności lub w przypadku wszczęcia innego postępowania w sprawie niewypłacalności lub podobnego postępowania przeciwko Użytkownikowi.

  Zlecenie z limitem ceny” oznacza dyspozycję otwarcia lub zamknięcia pozycji/transakcji na poziomie określonym przez Użytkownika (ale wymagającym zgody Spółki). Po osiągnięciu progu cenowego zlecenia z limitem ceny w związku ze zmianą na rynku instrumentu bazowego spółka InterTrader podejmie działania w celu egzekucji zlecenia Użytkownika po ustalonej cenie lub lepszej.

  LSE” oznacza Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (London Stock Exchange).

  Depozyt zabezpieczający” oznacza poziom środków pieniężnych na koncie Użytkownika wymagany lub używany do otwarcia lub utrzymania pozycji. Zob. punkt 7.

  Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego” oznacza żądanie wpłaty depozytu zgodnie z punktem 8.

  Wymóg depozytu zabezpieczającego” oznacza kwotę niezbędną do utrzymania dotychczasowych otwartych pozycji.

  Rynek” odnosi się do indeksów, akcji, walut, towarów, obligacji i stóp procentowych lub innych produktów, które mogą być okresowo kwotowane przez spółkę InterTrader.

  Tabele informacyjne” oznaczają dokument dostępny online, który szczegółowo określa aktualne godziny kwotowań, wartości depozytów, spready i opłaty prowizyjne, oprocentowanie rozliczeń swapu, inne specyfikacje rynkowe i informacje dotyczące transakcji i pozycji ustalone przez spółkę InterTrader dla Użytkownika.

  Nowe zlecenie” oznacza dyspozycję otwarcia nowej transakcji po możliwej przyszłej cenie opartej na kwotowaniach spółki InterTrader.

  Cena sprzedaży” oznacza cenę, po której Klient dokonuje sprzedaży.

  oznacza zasady spółki InterTrader w zakresie realizacji zleceń, które mogą podlegać okresowym zmianom i są dostępne na stronie internetowej Spółki.

  Webowa platforma transakcyjna” oznacza każdą platformę (do pobrania lub obsługiwaną w przeglądarce) oferowaną przez spółkę InterTrader i służącą do inwestowania na rynkach obsługiwanych przez Spółkę.

  Rozliczanie punktów swapowych (stawki swapu)” oznacza uznanie bądź obciążenie konta Użytkownika utrzymującego otwartą pozycję na określonych kontraktach na następną dobę i w dni wolne.

  Pozycje” oznaczają otwarte transakcje.

  Błąd w cenie” oznacza kwotowanie przez spółkę InterTrader nieodpowiedniej ceny, przy czym kwotowana cena istotnie i wyraźnie różni się od obowiązującej ceny rynkowej (lub przyszłej obliczonej ceny rynkowej) w czasie, w którym nastąpiło jej kwotowanie.

  Cena” i “cena spółki InterTrader”, “InterTrader Quote” oznaczają cenę będącą przedmiotem kwotowania przez spółkę InterTrader za pośrednictwem webowej platformy transakcyjnej. Wszystkie kwotowania są oparte na rynku bazowym, pozyskiwanym z uznanej giełdy globalnej lub od kontrahenta hurtowego.

  Godziny kwotowań”, “Godziny kwotowań spółki InterTrader” oznaczają godziny określone w tabelach informacyjnych, w których Spółka dokonuje kwotowań na swoich rynkach. InterTrader nie dokonuje kwotowań na żadnych rynkach poza godzinami otwarcia, które okresowo podaje na swojej stronie internetowej.

  Sprzedaż” (a także “Pozycja krótka”oznacza transakcję sprzedaży lub sprzedaż na rynku kwotowanym przez spółkę InterTrader.

  Wielkość” odnosi się do wielkości transakcji kupna lub sprzedaży. Standardowe, minimalne i maksymalne wielkości transakcji akceptowane przez spółkę InterTrader mogą się różnić na poszczególnych rynkach i zostały szczegółowo określone w tabelach informacyjnych.

  Poślizg cenowy” następuje, gdy zlecenie jest realizowane na poziomie innym niż wskazany poziom zlecenia. Może do niego dojść w przypadku wystąpienia luki cenowej (zob. „Luka cenowa”) lub gdy płynność na rynku instrumentu bazowego jest niewystarczająca, aby Spółka mogła racjonalnie zrealizować zlecenie Użytkownika zgodnie z Polityką egzekucji zleceń.

  Zlecenie stop loss”,oznacza zlecenie zamknięcia otwartej pozycji na wcześniej określonym poziomie.

  Partnerzy handlowi” oznaczają osoby, z którymi spółkę InterTrader łączy stosunek umowny, np. spółka joint venture, dostawca usług, spółka osobowa, agencja, sprzedaż produktów innej spółki pod własną marką lub relacja brokera wprowadzającego.

  Środki transakcyjne” (także, “wolne środki” lub “dostępny depozyt zabezpieczający”)oznaczają kwotę środków pieniężnych dostępną na koncie Użytkownika, z której można sfinansować nowe transakcje lub zmianę dotychczasowych poziomów stopów na otwartych pozycjach.

  Stop kroczący” automatycznie podąża za ceną rynkową, a następnie zamyka transakcję w przypadku niekorzystnej dla Użytkownika zmiany na rynku. Użytkownik może określić odległość poziomu stop (jak daleko stop kroczący ma znaleźć się od poziomu otwarcia), po czym poziom stopu kroczącego będzie zmieniał się w ustalonych odstępach wraz z ewentualną zmianą ceny w pożądanym kierunku. W przypadku platformy MT4 stopy kroczące są aktywne tylko przy otwartym terminalu MT4.

  Transakcje” oznaczają każdą transakcję kupna lub sprzedaży przeprowadzoną między Użytkownikiem a spółką InterTrader (w tym zamknięcie pozycji) i obejmują wszystkie inne transakcje zawierane w poszczególnych przypadkach między Spółką a Użytkownikiem.

  Rynek instrumentu bazowego” oznacza rynek, na którym odbywa się obrót fizycznymi aktywami bazowymi (których wartość stanowi podstawę wartości rynków i cen spółki InterTrader).
  Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

  Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


  Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

  InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.