Załóż konto

  Załóż darmowe konto demo

  Straty mogą przewyższać wartość depozytów


  Masz pytania?

  Polityka egzekucji zleceń


  Wprowadzenie

  W celu zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) niniejszy dokument przedstawia działania, które spółka InterTrader Limited podejmuje podczas realizacji zleceń klienta w celu uzyskiwania konsekwentnie możliwie najlepszych wyników. Ten dokument należy interpretować w świetle postanowień naszej Umowy z Klientem, zasad dotyczących konfliktu interesów oraz treści Ostrzeżenia o ryzyku. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia działalności na rzecz Użytkownika uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie. Niniejsza polityka stanowi część Warunków świadczenia usług, w związku z czym wyrażenie zgody na postanowienia Umowy z Klientem zakłada, że Klient wyraża też zgodę na postanowienia Polityki egzekucji zleceń zawarte w niniejszym dokumencie.


  Zakres

  Polityka egzekucji zleceń ma zastosowanie do sytuacji, w których InterTrader Limited realizuje w imieniu Użytkownika zlecenia dotyczące kontraktów CFD i transakcji typu spread betting. Wszystkie zlecenia będą realizowane na zasadzie „marking to market” za pośrednictwem naszych partnerów w obrocie giełdowym, jednak w każdym wypadku zleceniodawcą będzie nasza spółka, w związku z czym dla Użytkownika miejscem egzekucji zlecenia pozostaje nasza firma. Po stronie Użytkownika marża od transakcji realizowanych na giełdzie będzie wynosić zero. Egzekucja większości zleceń Użytkownika przebiega w obrocie pozagiełdowym (OTC), choć niektóre transakcje możemy realizować za pośrednictwem rynku regulowanego lub alternatywnej platformy obrotu (MTF). Gdy Użytkownik realizuje zlecenie za pośrednictwem naszej webowej platformy transakcyjnej, zakładamy, że wydał nam szczegółowe dyspozycje, i w tych okolicznościach oznacza to, że spółka InterTrader Limited spełniła swoje zobowiązanie do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników przy egzekucji zlecenia w imieniu Użytkownika.


  Miejsce realizacji transakcji

  Miejscem realizacji transakcji jest rynek regulowany, alternatywna platforma obrotu (MTF) lub podmiot systematycznie internalizujący transakcje (SI) bądź inny dostawca płynności (np. dealer pozagiełdowy). Dla Użytkownika miejscem egzekucji zlecenia jest nasza firma, ale identyczna transakcja zostanie zrealizowana w jednym z wyżej wymienionych miejsc przez podmiot wybrany przez InterTrader Limited, któremu Spółka przekazuje zlecenie, lub za jego pośrednictwem. W wyjątkowych okolicznościach transakcje mogą być realizowane w innych miejscach niż rynki regulowane i MTF (np. u dealerów pozagiełdowych).


  Czynniki i kryteria realizacji transakcji

  Czynniki i kryteria realizacji transakcji są istotnym elementem procesu, którego celem jest zapewnienie możliwie najlepszych wyników. Te czynniki i kryteria zostały uwzględnione w naszym procesie decyzyjnym, w porządku uzależnionym od wagi, jaką do nich przykładamy. Są to:

  Cena i koszt
  Względna waga, jaką przykładamy do tych czynników, jest duża.
  Cena wykonania jest uzależniona od ceny, jaką jesteśmy w stanie uzyskać za instrument bazowy i „prowizje za spread”, która jest zdefiniowana jako spread dodawany do ceny rynkowej instrumentu bazowego, czego wynikiem jest cena pozycji spread betting. Gwarantujemy pełną przejrzystość, zapewniając Użytkownikowi podczas egzekucji zlecenia dostęp do ceny pozycji, jak i do bazowej ceny rynkowej.

  Wielkość zlecenia i prawdopodobieństwo egzekucji
  Względna waga, jaką przykładamy do tych czynników, jest duża.
  Kiedy InterTrader przyjmuje od Użytkownika dyspozycje dotyczące zlecenia spread betting lub transakcji na kontrakt CFD, przyjmujemy tę dyspozycję, pod warunkiem, że na rynku bazowym będziemy w stanie wypełnić co najmniej równoważne zabezpieczenie transakcji z wykorzystaniem kapitału własnego.

  Szybkość egzekucji
  Względna waga, jaką przykładamy do tego czynnika, jest średnia.
  W większości przypadków składane przez Użytkownika zlecenia spread betting i CFD będą przetwarzane natychmiast. Jednak sporadycznie mogą zachodzić okoliczności, które uniemożliwiają natychmiastową egzekucję. Opóźnienie w egzekucji zlecenia może nastąpić na przykład wtedy, gdy brak płynności na rynku bazowym nie pozwoli na natychmiastową realizację naszego zabezpieczenia względem zleconej przez Użytkownika transakcji spread betting lub CFD. InterTrader dokłada wszelkich starań, aby wykonać dyspozycje klienta w jak najkrótszym czasie, jeśli tylko pozwolą na to warunki rynkowe.

  Inne czynniki
  Egzekucja zlecenia dotyczącego naszych produktów następuje z chwilą otrzymania przez Użytkownika przesłanego przez nas potwierdzenia, że CFD lub zlecenie spread betting zostało „wypełnione”. Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować ceny egzekucji podanej w zleceniu. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby realizować zlecenia po wartościach wskazanych w dyspozycji lub maksymalnie do nich zbliżonych. Jednak ze względu na zmiany cen bazowych, możliwe jest, że nasza cena może zmieniać się szybko i skokowo, powodując zjawisko poślizgu cenowego podczas realizacji zlecenia w imieniu klienta. Według własnego uznania InterTrader dopuszcza realizację transakcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej poza swoimi sesjami transakcyjnymi, ale musi to nastąpić w godzinach otwarcia stosownej giełdy. Zlecenia Użytkownika nie będą monitorowane poza naszymi sesjami transakcyjnymi, a tym samym maksymalny depozyt zabezpieczający dostępny w tym czasie jest równy 100% wymaganego przez nas zabezpieczenia.


  Obsługa zleceń

  W pewnych szczególnych okolicznościach (jak na przykład niekorzystna zmiana cen na rynku) Użytkownik może wystąpić o modyfikację swojej pozycji w celu uniknięcia znacznych strat, a jeśli oferowana przez nas cena przekracza cenę określoną w zleceniu – w celu konsolidacji zysków. W większości przypadków, gdy zadziała „zlecenie stop”, zostanie ono zrealizowane po wskazanej cenie lub w następnej dostępnej cenie uzależnionej od ceny instrumentów bazowych i głębokości rynku. Nie ma jednak gwarancji, że tak się stanie. W skrajnych warunkach rynkowych, w których nasza cena może zmieniać się szybko ze względu na zmiany w instrumentach bazowych, „zlecenie stop” zostanie wypełnione jak najszybciej, ale w tych okolicznościach Użytkownik może uzyskać tylko cenę oferowaną przez nas w momencie wypełnienia zlecenia.


  Przegląd

  Niniejsze zasady będą poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku i za każdym razem, gdy nastąpi istotna zmiana, która może mieć wpływ na zdolność spółki InterTrader Limited do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla klientów. W ramach tego procesu dokonamy weryfikacji zewnętrznych podmiotów będących miejscami realizacji transakcji, z których korzystamy do przeprowadzania transakcji z udziałem kapitału własnego i które zapewniają nam również zewnętrzne dane niezbędne do ustalania cen. Jeżeli zdecydujemy się zmienić te zasady, poinformujemy o tym Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej czternastu dni.
  Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

  Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


  Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

  InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.