CRÉER COMPTE

  OUVRIR UN COMPTE DÉMO

  Les pertes peuvent dépasser les dépôts


  Vous avez des questions ?

  Ostrzeżenie o ryzyku


  Użytkownik otrzymuje to ostrzeżenie zgodnie z wymogami FSC ze względu na planowane rozpoczęcie operacji na instrumentach finansowych w formie transakcji typu spread betting lub transakcji na kontraktach CFD za pośrednictwem firmy, która prowadzi działalność inwestycyjną.

  Ostrzeżenie to zawiera informacje na temat zagrożeń związanych z transakcjami typu spread betting, ale nie obejmuje wszystkich rodzajów ryzyka ani nie wyjaśni, w jaki sposób ryzyko odnosi się do osobistej sytuacji Klienta, gdyż jest to uzależnione od indywidualnej metodologii inwestowania, która wiąże się z określonym poziomem ryzyka.

  InterTrader to serwis transakcyjny zajmujący się wyłącznie egzekucją zleceń (bez usług towarzyszących), i jako taki nie ma prawa udzielać żadnego rodzaju porad inwestycyjnych ani rekomendacji. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług realizacji transakcji i sprawnej obsługi klienta. Na życzenie przedstawiamy w tym celu merytoryczne informacje rynkowe oraz informacje dotyczące konkretnych produktów lub transakcji.

  Charakter naszych produktów wiąże się z wyższym ryzykiem strat niż transakcje na wielu tradycyjnych instrumentach. W związku z tym dla wielu osób transakcje na naszych produktach nie będą odpowiednie. Bardzo ważne jest, aby Użytkownicy nie angażowali się w transakcje na naszych produktach, o ile nie są w stanie zrozumieć zasad i ryzyka związanego z tego rodzaju działalnością, a także jeśli nie są przekonani, że taka działalność jest dla nich odpowiednia w świetle ich sytuacji finansowej i dostępnych środków.

  Rozważając, czy angażować się w transakcje na naszych produktach, należy być świadomym następujących rodzajów ryzyka.

  Dźwignia finansowa

  Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji, konto Użytkownika musi zostać zasilone środkami. Użytkownik będzie zobowiązany do wpłacenia wymaganego depozytu zabezpieczającego każdą transakcję, a ponieważ nasze produkty korzystają z dźwigni finansowej, depozyt ten będzie zwykle stanowił niewielki odsetek całkowitej wartości pozycji. Transakcje z wykorzystaniem dźwigni finansowej oznaczają, że niewielka zmiana ceny instrumentu bazowego wielokrotnie powiększa zysk lub stratę Użytkownika.

  Potencjalna gwałtowna zmiana cen oznacza, że Użytkownik ma obowiązek zadbać o to, by jego konto przez cały czas miało odpowiednią ilość środków pozwalających na utrzymanie otwartych pozycji. W związku z tym może być konieczne, aby Użytkownik w krótkim czasie dostarczył Spółce znacznych dodatkowych środków w formie depozytu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zamknięciem pozycji. Odpowiedzialność za straty poniesione w wyniku tego działania ponosi Użytkownik. Niekorzystne zmiany na rynku bazowym mogą prowadzić do utraty całego depozytu zabezpieczającego, a nawet większych strat, co oznacza, że na koncie może zostać zanotowany debet.

  Monitorowanie pozycji

  Szybkość, z jaką można zanotować zyski i straty na tych instrumentach, ze względu użycie dźwigni finansowej, oznaczają konieczność uważnego monitorowania otwartych pozycji.

  Egzekucja zleceń w obrocie pozagiełdowym

  Instrumenty będące przedmiotem transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Spółki są tworzone przez nas sztucznie na zasadzie odzwierciedlenia kierunku i głębokości zmian ceny aktywów bazowych. Z tego względu nasze produkty uznaje się wyłącznie za element obrotów pozagiełdowych (zwanych też OTC). Wszystkie transakcje w momencie egzekucji są bezpośrednim odzwierciedleniem sytuacji na rynku, ale ponieważ to my tworzymy produkty będące przedmiotem obrotu za pośrednictwem Spółki, miejscem realizacji transakcji jest nasza firma.

  Instrument bazowy

  Platforma InterTrader realizuje wszystkie transakcje wynikające z instrukcji klienta, korzystając z jednego z naszych dostawców płynności, a następnie dostarcza klientowi utworzony syntetycznie instrument. Z tego względu klient posiada wyłącznie pozycję syntetyczną i nie ma tytułu własności do instrumentu bazowego ani praw do głosowania (jeśli takie należą się udziałowcom).

  Tylko egzekucja zleceń

  Platforma InterTrader zapewnia swoim klientom merytoryczne informacje rynkowe oraz informacje na temat procedur transakcyjnych, potencjalnego ryzyka związanego z obrotem naszymi produktami (oraz wskazówki, jak zminimalizować takie ryzyko). Wszystkie decyzje dotyczące samych transakcji są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika. Spółce nie wolno, ani nie będzie ona udzielać żadnych porad inwestycyjnych odnoszących się do naszych ani żadnych innych produktów.

  Odpowiedzialność za skutki transakcji

  Platforma InterTrader zapewnia swoim klientom merytoryczne informacje rynkowe oraz informacje na temat procedur transakcyjnych, potencjalnego ryzyka związanego z obrotem naszymi produktami (oraz wskazówki, jak zminimalizować takie ryzyko). Wszystkie decyzje na temat samych transakcji są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika. Spółce nie wolno, ani nie będzie ona udzielać żadnych porad inwestycyjnych odnoszących się do naszych ani żadnych innych produktów.

  Ocena adekwatności oferty dla klienta

  Regulator rynku wymaga, aby przed otwarciem nowego konta dla klienta Spółka upewniła się na podstawie dostarczonych przez niego informacji, że jej oferta produktów jest dla klienta odpowiednia. W związku z tym Spółka może poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje dotyczące jego aktywów finansowych i zarobków. Wszelkie decyzje dotyczące transakcji i zrozumienie związanego z nimi ryzyka są odpowiedzialnością Użytkownika. Użytkownik jest też odpowiedzialny za monitorowanie swoich pozycji, poziomu podejmowanego ryzyka, a także finansowej zdolności dalszego narażenia na ryzyko wynikające z posiadanych otwartych pozycji.

  Zmienność i płynność rynku

  Zmienność rynku i wahania płynności będą miały bezpośredni wpływ na zyski i straty Użytkownika. Ruchy cenowe instrumentów bazowych mogą być znaczne i nieprzewidywalne. Spółka nie ma żadnej kontroli nad zmianami cen instrumentów bazowych.

  Jedną z cech wysoce zmiennego rynku jest zjawisko luki cenowej (gapping), które polega na tym, że zmiana ceny może mieć charakter skokowy i nastąpić bardzo szybko. Nie oferujemy zleceń typu gwarantowany stop-loss, w związku z czym sytuacje zmienności lub braku płynności na rynku (głębokość rynku bazowego) mogą oznaczać, że zlecenie stop-loss zostanie zrealizowane na poziome znacznie przekraczającym poziom pierwotnie wskazany przez klienta. Klienci powinni uwzględnić taką możliwość w swojej strategii inwestycyjnej.
  Venez chez InterTrader ajourd'hui... c'est le choix du trader avisé

  Les pertes peuvent dépasser les dépôts CRÉER COMPTE OUVRIR UN COMPTE DÉMO


  Le Spread betting et le trading de CFD sont des produits à effets de levier et, à ce titre, comportent un risque pour votre capital susceptible d’entraîner des pertes supérieures à votre dépôt initial. Ces produits ne sont pas adaptés à tous les investisseurs. Les CFD ne sont pas indiqués pour générer une retraite ou un revenu. Assurez-vous de bien comprendre tous les risques impliqués et demandez un avis indépendant si nécessaire.

  InterTrader est un nom commercial d'InterTrader Limited, propriété de GVC Holdings PLC dont il dépend. InterTrader Limited est autorisé et réglementé par la commission des services financiers de Gibraltar et enregistré auprès de la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, réf. 597312. Siège social : Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.