Załóż konto

Załóż darmowe konto demo

Straty mogą przewyższać wartość depozytów


Masz pytania?

Warunki korzystania z programu TradeBack™


Warunki korzystania z programu lojalnościowego TradeBack (transakcje spread betting i CFD)

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w programie lojalnościowym TradeBack (zwanym dalej „programem lojalnościowym”) spółki InterTrader („Spółki”), uznaje za wiążące niniejsze Warunki programu lojalnościowego („Warunki programu”), a także warunki ogólne mające zastosowanie do konta Użytkownika, w tym między innymi warunki określone w Warunkach ogólnych i innych obowiązujących postanowieniach dostępnych na stronie internetowej https://www.intertrader.com/terms-agreements.html (zwane dalej łącznie „Warunkami Spółki”).

2. Program lojalnościowy rozpoczyna się 1 listopada 2015 r. („data początkowa‘) i trwa do odwołania przez Spółkę na podstawie niniejszych Warunków programu.


KRYTERIA KWALIFIKACJI DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

3. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków programu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zakwalifikowania się do udziału w Programie i korzystania z niego powinien zawsze używać swojego Konta zgodnie z Warunkami Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości: posiadacze „konta demo” nie kwalifikują się do udziału w Programie.

4. Jeśli Użytkownik nie chce brać udziału w Programie, może wycofać się z niego, wysyłając wiadomość e-mail pod adres loyalty@www.intertrader.com.


PROGRAM ZWROTÓW LOJALNOŚCIOWYCH

5. W niniejszych Warunkach programu wyjaśniono, w jaki sposób Użytkownik może otrzymać zwrot lojalnościowy na swoim koncie poprzez zlecanie transakcji kwalifikowanych za pośrednictwem strony internetowej ze swojego konta.


Obliczanie wysokości zwrotu lojalnościowego

6. Wielkość zwrotu lojalnościowego zależy bezpośrednio od wolumenu transakcji na platformie webowej. Spółka mierzy wolumen transakcji na podstawie zainwestowanej kwoty lub liczby kontraktów przypadających na transakcję i standardowego spreadu określonego w w tabelach informacyjnych InterTrader w chwili zamknięcia transakcji. W celu uniknięcia wątpliwości: zwrot TradeBack nie obejmuje transakcji realizowanych na platformie InterTrader MT4 do pobrania na komputery.


TRANSAKCJE CFD

Zwrot części spreadu za wielkość obrotów wylicza się jako odsetek (%) wielkości x spread x obowiązujący kurs waluty bazowej instrumentu do kursu waluty bazowej konta (wartość kursu walutowego na ostatni dzień miesiąca).

Przykładowo:

Jeśli Użytkownik zlecił dwieście (200) transakcji kwalifikowanych w postaci pięciu kontraktów (5 x 10 USD za punkt = 50 USD za punkt) na CFD Wall Street („wielkość”), a spread w zwykłych warunkach rynkowych wynosi dwa (2) punkty („spread”), zwrot lojalnościowy zostaje obliczony w następujący sposób:

Transakcje kwalifikowane x wielkość x spread x obowiązujący kurs waluty bazowej instrumentu do kursu waluty bazowej konta (wartość kursu walutowego na ostatni dzień miesiąca).

200 x pięć kontraktów (50,00 USD) x dwa (2) x 0,640 = 12 800 GBP

Zgodnie z poziomami lojalności określonymi w załączniku 1 Użytkownikowi może przysługiwać zwrot w wysokości 1280 GBP.


Akcje

Zwrot części spreadu za wielkość obrotów stanowi odsetek (%) prowizji, którą Użytkownik opłacił za transakcję według tabel informacyjnych Spółki. Aby uniknąć wątpliwości, wyjaśniamy, że zwrot Użytkownika nie jest obliczany na podstawie spreadu.

7. 7. Zwrot lojalnościowy nie jest naliczany w miesiącach, w których Użytkownik nie zlecił ze swojego konta żadnej transakcji kwalifikowanej.

8. Zwrot lojalnościowy jest naliczany na spreadzie na transakcjach otwarcia (które zostały zamknięte) w przypadku transakcji spread betting i CFD na rynkach instrumentów non-equity, a na prowizji w przypadku transakcji na akcjach. W celu uniknięcia wątpliwości: wszelkie opłaty, prowizje, należności lub potrącenia nie są uwzględniane w obliczeniach w przypadku transakcji spread betting i CFD na rynkach instrumentów non-equity. Stosowany spread to standardowy spread stosowany w godzinach sesyjnych dla danego rynku określony w tabelach informacyjnych. InterTrader. Jeśli spread został określony jako zmienna, obowiązuje wielkość spreadu w chwili zamknięcia.

9. W przypadku gdy transakcja kwalifikowana zostanie zlecona w walucie innej niż waluta bazowa Użytkownika, Spółka obliczy wartość zwrotu lojalnościowego wynikającą z tej transakcji w walucie bazowej Użytkownika na koniec każdego miesiąca, wykorzystując kurs walutowy obowiązujący w tamtym czasie. Spółka decyduje o sposobie obliczania wysokości zwrotu lojalnościowego według własnego uznania.

10. Użytkownik odpowiada za dopilnowanie, aby przyznany zwrot lojalnościowy został należycie wpłacony na konto. Spółka InterTrader przesyła Użytkownikowi zestawienie programu lojalnościowego raz w miesiącu, określając wysokość zwrotu lojalnościowego przysługującego Użytkownikowi za dany miesiąc. Jeśli Użytkownik zgłasza zastrzeżenia co do kwoty zwrotu lojalnościowego lub jeśli Spółka uzna za konieczne przeprowadzenie jej weryfikacji, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika dowodu wielkości łącznych transakcji stanowiących podstawę do naliczenia zwrotu.

11. Spółka podejmie odpowiednie kroki w celu przyznania należnego zwrotu lojalnościowego w postaci uznania na koncie Użytkownika w ciągu trzydziestu (30) dni od wydania stosownego zestawienia programu lojalnościowego.

12. Wszelkie naruszenie niniejszych Warunków programu lub Warunków Spółki, niewłaściwe korzystanie z programu lojalnościowego lub zachowanie, które Spółka może uznać za działanie na szkodę InterTrader, może skutkować wykluczeniem Użytkownika z udziału w programie lojalnościowym i anulowaniem zwrotu lojalnościowego.

13. Spółka InterTrader zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia i zakończenia programu lojalnościowego i wszelkich promocji w dowolnej chwili z dowolnego powodu bez konieczności powiadomienia Użytkownika (w szczególności: do zmiany sposobu generowania, uzyskiwania, przyznawania, gromadzenia i wypłaty zwrotów lojalnościowych, również poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń w zakresie wypłaty zwrotów lojalnościowych).

14. Bez uszczerbku dla innych postanowień Warunków świadczenia usług spółka InterTrader wypłaca zwrot lojalnościowy według własnego uznania i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych na stosownych stronach portalu oraz w warunkach poszczególnych promocji i innych postanowieniach. Spółka interpretuje i stosuje powyższe warunki według własnego uznania.


Zapytania i kwestie sporne

15. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów i kwestii spornych dotyczących zwrotu lojalnościowego, prosimy skontaktować się z InterTrader pod adresem support@www.intertrader.com lub telefonicznie pod numerem +44 203 364 5189. Wszelkie reklamacje lub kwestie sporne należy zgłosić InterTrader w ciągu pięciu (5) dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia programu lojalnościowego.

16. Bez uszczerbku dla innych postanowień Warunków świadczenia usługi Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z udziału w programie lojalnościowym, wykluczenia go z udziału w przyszłych promocjach i wstrzymania płatności lub odebrania kwoty zwrotu lojalnościowego według własnego uznania w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków programu lub Warunków świadczenia usługi, niewłaściwego korzystania lub ryzyka niewłaściwego korzystania z programu lojalnościowego, lub zachowania, które Spółka uzna za działanie na szkodę InterTrader.


Warunki ogólne

17. Do udziału w programie lojalnościowym nie kwalifikują się pracownicy spółki bwin.party digital entertainment plc lub jej grupy, innych producentów lub dostawców związanych z programem lojalnościowym, współpracujących ze spółką agencji reklamowych, drukarni i agencji public relations ani członkowie ich najbliższej rodziny (tj. osoby mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym).

18. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia programu lojalnościowego lub jego dowolnej części w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Spółka może wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach korzystania z programu lojalnościowego, o czym poinformuje Użytkownika, publikując zmienione postanowienia na stronie internetowej. Zaleca się regularne sprawdzanie Warunków programu pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny i usług lub udział w programie lojalnościowym oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zmiany w Warunkach programu.

19. Bez uszczerbku dla innych postanowień Warunków programu jeśli program lojalnościowy nie może być realizowany zgodnie z planem, w szczególności ze względu na problemy lub usterki techniczne, na które Spółka nie ma wpływu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takiego stanu rzeczy, w szczególności za wstrzymanie naliczania zwrotu lojalnościowego, który mógłby narastać, gdyby nie wystąpiły wspomniane problemy lub usterki techniczne.
20. W przypadku rozbieżności między Warunkami programu a Warunkami świadczenia usługi lub materiałami promocyjnymi moc rozstrzygającą w zakresie rozbieżności mają Warunki programu lojalnościowego.

21. Jeśli jakiekolwiek postanowienie określone w Warunkach programu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowienie to zostaje pominięte w Warunkach programu w zakresie, w jakim możliwa jest rozdzielna interpretacja pozostałych postanowień, i w żaden sposób nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

22. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków programu są przepisy Gibraltaru i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

23. Wyłączną właściwość w zakresie wszelkich roszczeń lub spraw powstałych w związku z Warunkami programu i stosunkami prawnymi powstałymi w ich wyniku mają sądy Gibraltaru. Postanowienie punktu 23 nie ogranicza prawa Spółki do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi przed innym właściwym sądem, równocześnie lub w innym czasie, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa danej jurysdykcji.

24. Jeśli Warunki świadczenia usługi zostały przetłumaczone na język inny niż angielski, w przypadku rozbieżności między wersjami językowymi moc rozstrzygającą ma wersja angielska.


Definicje

25. Terminy zapisane w niniejszych warunkach wielkimi literami mają takie samo znaczenie, jak terminy określone w Warunkach świadczenia usługi.

26. Ponadto stosuje się następujące definicje:

i. „Zwrot lojalnościowy” oznacza kwotę obliczoną zgodnie z punktem 6 powyżej, która może być należna Użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami programu;

ii. „Program lojalnościowy” oznacza niniejszy Program lojalnościowy, okresowo zmieniany lub zastępowany przez spółkę InterTrader;

iii. „Zestawienie programu lojalnościowego” oznacza zestawienie, które spółka InterTrader stara się przesłać Użytkownikowi w wiadomości e-mail na końcu każdego Miesiąca, w którym zostały określone Transakcje kwalifikowane zlecone przez Użytkownika w poprzednim Miesiącu;

iv. „Miesiąc” na potrzeby Programu lojalnościowego oznacza miesiąc kalendarzowy;

v. „Poziom zwrotu lojalnościowego” oznacza jeden z Poziomów lojalnościowych określonych w załączniku 1; 

vi. „Transakcja kwalifikowana” oznacza każdą Transakcję otwarcia przeprowadzoną przez członka Programu lojalnościowego pod warunkiem, że Transakcja otwarcia została przeprowadzona po Dacie rozpoczęcia i została zawarta z zachowaniem zwykłego „ryzyka rynkowego”. Niniejsza definicja wyklucza wszelkie transakcje zawarte w celu lub prowadzące do przeprowadzenia transakcji bez ryzyka lub z ryzykiem mniejszym od zwykłego „ryzyka rynkowego” dowolnymi środkami, w szczególności poprzez strategie wykorzystujące Inne konta, „transakcje przeciwstawne”, „transakcje arbitrażowe”, „system matched betting” lub podobne strategie zabezpieczające;

vii. „Transakcja otwarcia” oznacza otwarcie pozycji.


Załącznik 1

Poziom zwrotu lojalnościowegoMiesięczne prowizje spreadZwrot TradeBack
Silver500 GBP – 1999 GBP5%
Gold2000 GBP – 4999 GBP7,5%
Platinum
5000+ GBP10%

Załącznik 2 – Transakcje niedozwolone

Data: 23.10.2015 Wersja 1.0

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem support@www.intertrader.com lub numerem telefonu +44 203 364 5189.
Przejdź do InterTrader już dziś, to najmądrzejszy wybór dla tradera

Straty mogą przewyższać depozytów Załóż konto Załóż konto demo


Transakcje typu spread betting i CFD to produkty finansowane z zastosowaniem dźwigni finansowej. Z tego względu wiążą się z dużym ryzykiem utraty kapitału, co może skutkować stratą większą od pierwotnego depozytu. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla niektórych inwestorów. Kontrakty CFD nie są właściwymi instrumentami do gromadzenia środków emerytalnych lub jako stałe źródło dochodu. Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy związanego z tym ryzyka i w razie potrzeby skorzystaj z porady niezależnego specjalisty.

InterTrader to nazwa handlowa spółki InterTrader Limited, będącej własnością spółki GVC Holdings PLC i pozostającą pod jej kontrolą. Spółka InterTrader Limited jest nadzorowana i regulowana przez Gibraltar Financial Services Commission oraz zarejestrowana w Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii pod numerem 597312. Adres siedziby: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar.